Съобщение

       3240, Борован,    ул. Иван Вазов №1,         тел.: (09147) 9460

       кмет: (09147)9330,   секретар: (09147) 9404,       факс: (09147) 9200

e-mail: ob_borovan@abv.bg;  www.borovan.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

Важни дати  и срокове при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от

 Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с предстоящите на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация – Борован уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата:

1.Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинска администрация по адреса на пребиваване в Република България – до 15.04.2019 г. включително.

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес. Задължително се прилага документ от

ТЕЛК или НЕЛК – 11.05.2019 г. /включително/;

3. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адресизбирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 11.05.2019 г. /включително/;

4. Заявление за гласуване на друго място - само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Общинската администрация

издава исканите удостоверения за гласуване на друго място – до 11.05.2019 г. /включително/. Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно;

5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 18.05.2019 г. /включително/;

6. Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 18.05.2019 г. включително.

7. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал.1 от Изборния кодекс, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Задължително се прилага документ отТЕЛК или НЕЛК – до 20.05.2019 г. /включително/.

Заявленията се подават в сградата на Община Борован, „Център за информация и услуги“ и в съответните кметства на територията на община Борован.

Всеки избирател може да направи справка в избирателния списък по ЕГН на телефон 09147/ 94-60.

 

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА /подпис/

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН