Съобщение до всички заинтересовани страни във връзка с провеждане на конкурс за здравни медиатори

Във връзка с провеждане на Конкурс  за длъжността здравен медиатор  по проектно предложение на община  Борован по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - Компонент 1, Проект  № BG05M90P001-2.018-0042 „Аз, ти, тя и той, заедно за социално интеграция в община Борован.

Община Борован обявява, че удължава срока за прием на документите  от кандидатите за длъжността  до 05.03.2019г./ втроник/ до 17,00 часа


Документи за сваляне

Образец 4 - неосъждан
размер: 21 KB
дата: 13.02.2019 15:15
Образец 3 -Декларация лични данни
размер: 21 KB
дата: 13.02.2019 15:14
Образец 2-Автобиография
размер: 25 KB
дата: 13.02.2019 15:13
Образец 1 - заявление
размер: 17 KB
дата: 13.02.2019 15:12
Съобщение за обявяване на конкурс за здравни медиатори
размер: 214 KB
дата: 13.02.2019 15:11