В изпълнение на Наредба 15 от 2014 г.  за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни дейности и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че на 15.06.2019г. от 21.00 часа ще се проведе третиране за комари на територията на с.Борован и с.Добролево  с препарат/продукт ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ .

Карантинен срок-няма .В случай на нужда, антидот /противоотрова /.

1.Третирането се извършва срещу вредители –комари –наземни обработка.

2. Подлежащите на третиране терени са в местностите, както следва: с.Борован –територията на населеното място

3.Препаратът/продуктът е включен в списъка на разрешените торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4.Препаратът /продуктът е закупен от „Пест Контрол Продукти“ЕООД гр.София.

5. За организиране и провеждане на третирането е отговаря лицето : Искра Иванова Рашева.  

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№91-191/11.06.2019г. в  деловодството на община Борован .

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!