С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на  растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство  с. Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари , че :

      В  периода от 15.05. 2019 год. до 16 . 05. 2019 год .  от  8.00 часа  до 20.00 часа , ЗП „ ХРИСТО  ЦЕНОВ „  с. Малорад  ще  проведе  растителнозащитни  мероприятия  с наземна  техника  на  култура  „ ЦАРЕВИЦА „  с продукт за  растителна защита Хербицид „ ЛОТОС „  - 125  мл / дка и  „ ПИК  „ -1.5 гр./ дка с карантинен  срок  не  се  налага на  терени  граничещи с земли-щето  на с. Малорад , както следва :

1.  Местността  „ ТАШОВА  ПАДИНА   „ – 180  дка дата на  третиране 15.05.2019 год. и 16.05.2019 год.

2. Местността  „ БИЛОТО „ – 80 дка  дата  на  третиране   15.05.2019 год и 16 .05.2019 год.

 

    Съгласно  получено  уведомително  писмо  с вх. № 18  / 13.04.2019 год. в Кметство  с. Малорад

    ДА  СЕ  ВЗЕМАТ  МЕРКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ХОРА ,  ЖИВОТНИ  И  ПЧЕЛНИ  СЕМЕЙСТВА !

Цено  Цоловски

Кмет  на  кметство  с. Малорад