Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията

ОБЩИНА БОРОВАН
с.Борован, общ.Борован, обл.Враца тел./ 09147/2171С Т Р А Т Е Г И Я
ЗА
ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА


ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2010

УТВЪРДИЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН
ПЕТЪР ЦВЕТКОВСКИ

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Корупцията е една от сериозните заплахи за основните принципи и ценности на съвременното демократично общество. Тя подкопава доверието на гражданите в демокрацията, разрушава върховенството на закона, представлява отрицание на правата на човека и възпрепятства общественото и икономическото развитие. Постигането на осезаеми резултати в предотвратяването на корупционните практики е важно мерило за успеха, както на Община Борован, така и за утвърждаващата се роля на гражданското общество и за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и демократичен контрол.
Убедени сме, че обществото има право да изисква почтено и прозрачно управление, необременено от корупционни практики и рискове. Всеки български гражданин може и следва да изисква от всеки служител в администрацията, на всяко ниво, почтено отношение. За да отговори напълно на тези изисквания на гражданите, Община Борован ще провежда активна антикорупционна политика.
За ефективно противодействие на корупцията не са достатъчни само институционалните мерки. Необходимо е създаването на нов тип култура на нетърпимост към нея, а това е невъзможно без съвместните усилия на всички общински служители. Трябва да съществуват ясни граници на допустимо и недопустимо поведение, механизми, които ще създадат неблагоприятна за развитие на корупцията институционална и правна среда и обществена осведоменост за последиците от корупцията и причините за нейното съществуване.
Настоящата стратегия е разработена във връзка с Решение на Министерския съвет за приемане на „Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията”

ІІ.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
1.Гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността на общинската администрация;
2.Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и служителите в администрацията;
3.Увеличаване на прозрачността при вземане на решения на управленско ниво;
4.Утвърждаване на ценности като почтеност и морал в обществените отношения;
5.Предотвратяване на практики, създаващи предпоставки и условия за корупция;
6.Повишаване на общественото доверие към Община Борован и засилване на гражданския контрол.

ІІІ.ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ
Стратегията е насочена към предотвратяване на административната корупция и забележимо повишаване на доверието в служителите на Община Борован, на убедеността във върховенството на закона и равенството на всички пред него. Корупцията не трябва да е пречка за инициативата и ефективното и ефикасно управление.
Във връзка с това стратегията поставя следните конкретни цели:
• Повишаване на общественото доверие в институцията и засилване на гражданския контрол;
• Повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск;
• Създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения;
• Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и служителите в администрацията;
• Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите в общината и в обществените отношения като цяло.
Изпълнението на стратегията ще се основава на следните принципи:
- Върховенство на закона за гарантиране ефективната защита на правата на човека и равенство на всички граждани пред закона;
- Добро управление и задължение на Община Борован да предприеме ясни и ефективни действия, които напълно да удомлетворяват нуждите на гражданите;
- Прозрачност и активни консултации с гражданското общество;
- Превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки по предварително идентифициране на причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно поведение, и ограничаването и/или елиминирането им;
- Ефективно противодействие на корупцията чрез въвеждане на механизми за бързо идентифициране и прекратяване на съществуващите корупционни практики.
ІV.МЕРКИ
В хода на реформата в държавната администрация бяха въведени редица механизми за отчетност и добро управление. За подобряване на резултатите от дейността на администрацията за постигане на прозрачност и откритост в организацията на нейната работа, Община Борован ще предприеме следните мерки:
- Постигане на единност и прозрачност в прилагането на процедурата по назначаване на служителите в администрацията, както и на отговорност за нейното неспазване, с цел да се стимулира конкуренцията, основана на професионални качества, и да не се допуска назначаването на служители по политически, личен, родов, приятелски или по друг нелегитимен белег;
- Мобилност и ротация на служителите в особено чувствителните към корупционен натиск сфери;
- По-нататъшно оптимизиране на процедурите за оценяване и професионално развитие и на конкурсите за вътрешен подбор, както и превръщане на механизмите на атестиране в реално действащ инструмент, който да гарантира високия професионализъм на държавните служители;
- Оптимизирането на системата за допълнително материално стимулиране в посока на по-ясното й регламентиране и намаляване на елементите на субективизъм, както и по-ясното й обвързване със системата за индивидуално текущо оценяване;
- Укрепване капацитета на общинското звено, работещо за разкриване и предотвратяване на случаи на корупция, конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения, въвеждане на механизми за мониторинг и анализ на неговата дейност;
- Стриктно спазване на изискването в Закона за държавния служител за избягване конфликт на интереси;
- Въвеждане на етични правила за личното поведение на служителите, както и за разкриване нарушения на Кодекса за поведение на служителите в администрацията и тяхното санкциониране;
- Задължително обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика за всички служители в администрацията;
- Повишаване отчетността на администрацията пред обществото, включително чрез механизмите и процедурите за предоставяне на достъп до обществена информация, електронен регистър за подадени жалби и сигнали и електронна система за обратна връзка.
- Създаване на адекватна система на защита за лицата, които добросъвестно уведомяват за съмнения за корупция в администрацията, и въвеждане на обучение на държавните служители за уведомяване при такива съмнения;
- Засилване ефективността на контрола върху работата на административните структури по прилагането на законите, нормативните и поднормативни документи.

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Община Борован ще продължи да работи за подобряване качеството на административните услуги, които имат отношение, както към гражданите, така и към бизнес средата, и ограничаване на възможностите за корупционно поведение в администрацията. Основните цели на антикорупционната политика в тази област ще бъдат насочени към по-ефективното прилагане на приетата законова рамка за административна дейност. Тези мерки ще повишат доверието в местната власт:
- Продължаване изграждането на елементите на електронно правителство и въвеждане на електронни услуги;
- Ускоряване на процеса по предоставяне на услуги „на едно гише”, с акцент върху стандартите за обслужване и каналите за комуникация и обратна връзка с клиентите;
- Популяризиране и ефективно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и въвеждане на принципа за „мълчаливото съгласие”;
- Допълване на принципа за самооценка на административните служители с принципа за отчетност чрез приемане на стандарти за предоставяните административни услуги и въвеждане на публична система за оценка на качеството на обществените услуги.

VІ.ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ
За да ограничи възможностите за корупция в тази област, Община Борован ще подобри максимално прозрачността при управлението на обществените поръчки и концесии чрез:
- Засилване на специализирания и обществения контрол над процеса на отдаване на обществени поръчки на местно ниво. Осъществяване на ефективен контрол при разходването на средствата по европейските фондове и сключването и изпълнението на концесионни договори;
- Предоставяне на пълна и точна информация, за включване в Регистъра на обществените поръчки и Регистъра на концесиите;
- Подготвяне на годишен анализ на законността и целесъобразността на договорените обществени поръчки, сключени след пряко договаряне и под праговете, определени от Закона за обществените поръчки;
- Укрепване на административния капацитет на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за многогодишно програмиране на разходите и за приемане на разчети за планирани през годините обществени поръчки, концесии и управление на средствата от бюджета на ЕС /ако има такива/.

VІІ.ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ КОНТРОЛ
За да се утвърди наблюдаващата роля на организациите на гражданското общество и да се повиши превантивната функция на гражданския контрол, е необходимо по-нататъшното регламентиране на участието им в процеса на изработване и оценка на антикорупционни политики. Това ще се постигне чрез:
- Включване на представители на гражданските организации в работата на Община Борован по изработване на политика за прозрачност;
- Сътрудничество с неправителствените организации и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната политика и инструменти;
- Участие на неправителствени организации и ангажиране на медиите в информационно-образователната дейност с антикорупционна насоченост;
- Партньорство и координация с неправителствените организации при разработването на обучителни антикорупционни програми за представители на публичния сектор и бизнеса;
- Създаване на адекватна система на защита за лицата, които добросъвестно уведомяват за съмнения за корупция в местната администрация, и въвеждане на обучение на държавните служители за уведомяване при такива съмнения;
- Укрепване на административния капацитет на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за многогодишно програмиране на разходите и за приемане на разчети за планирани през годините обществени поръчки, концесии и управление на средства от бюджета на ЕС /ако има/.

VІІІ.КООРДИНАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Всички дирекции в Община Борован, които имат задължения по Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията, периодично ще предоставят информация за прилагането на мерките от Стратегията и Програмата за нейното изпълнение на Комисия по превенция и противодействие на корупцията. Информацията ще бъде обобщавана от ОбОСПК.
Стратегията се актуализира и доразвива в съответствие с взетите Решения, изготвените актове и документи от МС и Община Борован.

ИЗГОТВИЛ:
Секретар на Община Борован
Яна Бецинска