Търг за отдаване под наем на Помещение (№ 1) за стоматологичен кабинет с площ от 16.50 кв.м. /шестнадесет цяло и петдесет квадратни метра/, нахо


Документация