От началото на месец юни по „Регионална програма за заетост на област Враца -2019 „ бяха назначен 11 безработни лица на 8 часов работен ден на длъжност „общ работник“. Всички назначени работници отговарят на следните критериите: безработни младежи до 29г. с ниска степен на образованост и без квалификация; безработни лица на възраст над 50 години, безработни лица без квалификация с основно и по ниско образование; продължително безработни лица. Основни дейности, които ще извършат назначените работници са: комунално – битово обслужване – хигиенизиране и събиране на отпадъци, поддържане на общински терени и др. Работниците по програмата  са разпределени, както следва: за село Борован - 3 бр. за  село Малорад -4 бр., за село Добролево -2бр. за село Нивянин -1бр. и за село Сираково - 1 бр.  Продължителността на осигурената заетост е в рамките на шест  месец.   Общо по програма са  осигурени средства в размер на  48 374,68 лева от държавния бюджет . Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на лица отговарящи на посочените критериите, както и намаляване на безработицата в населените места.