Заповед № 202 / 15.05.2013 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска соб

О Б Щ И Н А Б О Р О В А Н

З А П О В Е Д
№ 202 / 15.05.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 17, ал.1 и 2 от Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Борован, Решение № 15, Протокол № 3 от 27.11.2012 год. на Общински съвет Борован.
НАРЕЖДАМ:
І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, намиращ се в с. Малорад, Община Борован, Област Враца при следните условия:
1. Наименование на обектите на търга: Самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца със застроена площ 112 (Сто и дванадесет) кв. м. Начална месечна наемна цена 336.00 лв..Стъпка на наддаване – 30.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 403.20 лв.
2. Краен срок за внасяне на депозита - 14.06.2013 г., 16:00 часа в касата на Общината.
3. Срок за наемане – 5 (Пет) години
4. Място за закупуване на тръжната документация в сградата на Общината до - 14.06.2013 г.,16:00 часа. Цена 150 лева.
5. Паричната гаранция за изпълнение на задълженията по договора за наем в размер на 10% от достигнатата на търга годишна наемна цена се внася в касата на общината към датата на подписване на договора.
6. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – 14.06.2013 г.,16:00 часа в деловодството на Общината.
7. Начин на плащане на цената – на равни месечни вноски, като първата месечна наемна цена се заплаща при подписване на договора, а всяка следваща до 30 число на текущия месец.
8. Срок за извършване на оглед на обекта - 14.06.2013 г.,17:00 часа.
9. Място, ден и час на провеждане на търга: 17.06.2013 г., (понеделник) от 14:00 часа в сградата на Общината.
10. Повторен търг след 30 дни и така до отдаване под наем на обекта.

ІІ. Тръжната документация е утвърдена със Заповед № 12 от 09.01.2012 год..

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите и служителите за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам.кмета на Общината – Веромир Спасов.

Съгласувал:
Секретар на Община Борован
/Яна Бецинска/

КМЕТ НА ОБЩИНА
БОРОВАН:
/инж. Десислава Тодорова/

ВБ/