Заповед № 439/ 26.11.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост.