Заповед № 441/ 26.11.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска соб