Заповед № 454/ 04.12.2012г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински обекти, частна общинска собственост