Заповед № 457/ 26.11.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост

О Б Щ И Н А     Б О Р О В А Н

З А П О В Е Д
№ 457/ 26.11.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и въз основа на Решение № 288, Протокол № 36 от 18.10.2013 г. на Общински съвет Борован

НАРЕЖДАМ:

І. Прекратявам публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост при следните условия:

1. Наименование на движимите вещи, обект на търга:
1.1 Лек автомобил – Марка „Мерцедес С180” с рег. № ВР 3637 АР. Начална тръжна цена 4200.00 лв. Стъпка на наддаване – 100.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 420.00 лв.
1.2 Лек автомобил – Марка „Ситроен ZХ” с рег. № ВР 6086ВА . Начална тръжна цена 1250 лв. Стъпка на наддаване – 100.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 125.00 лв.
1.3 Автобус Марка „Ивеко” с рег. № ВР 6066 АТ .Начална тръжна цена 14500.00 лв. Стъпка на наддаване – 500.00 лева. Размер на депозита за участие в търга – 1450.00 лв.


ІІ. Тръжната документация е утвърдена със Заповед № 96/ 26.03.2012 г.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите и служителите за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Зам.кмета на Общината – Веромир Спасов.

Съгласувал:
Секретар на Община Борован
/Яна Бецинска/

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:
/инж. Десислава Тодорова/

ВБ/