Новини

Община Борован подписа договор по проект

  05.04.2018 16:58  

Днес в 15:00 ч. в административната сграда на Министерство на околната среда и водите на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22 се проведе официална церемония по подписването на административен договор за безвъзмездна финансова помощ по подаден от Регионалното сдружение за управление на отпадъци – Оряхово проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, регистриран в ИСУН 2020 с № BG16M1OP002-0011 по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Община Борован в качеството си на партньор по проектното предложение заедно с останалите общини от РСУО – Оряхово – Оряхово, Козлодуй, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия и Хайредин, получи одобрение за финансиране на проекта, възлизащ на обща стойност от 11 млн лв. и включващ изграждането на една инсталация за предварително третиране и две инсталации за компостиране на отпадъци.