Проекти

                                                       РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

                              ЗА ПЕРИОДА ноември 2007-2010 г.В ОБЩИНА БОРОВАН1.ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- РЕМОНТ „ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД С ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО С.БОРОВАН”
Източник на финансиране – Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”към МТСП
Цел на проекта – Придобиване на по-приветлив и естетичен вид на с.Борован, предлагане на добри възможности както за отдих така и за провеждане на различни културни мероприятия.Бенефициенти са всички социални групи в община Борован
Обща стойност на проекта - 199 169 лв /99 584 €/
Собствено участие - 99 584 лв. /49 792 € / – възстановено от МФ
Етап на изпълнение -  Реализиран


2„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕН ПАРК ЦЕНТЪР, С. БОРОВАН, ОБЩИНА БОРОВАН”
Стойността на ремонта по изготвената КСС е 44855,43 лв. без ДДС /22 427 € /
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение -  Реализиран


3.РЕМОНТ УЛИЦА „ОСВОБОЖДЕНИЕ”С.БОРОВАН
Стойност на строителството по изготвената КСС е 45 000 лв. /22 500 € /
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение -  Реализиран


4.ПРОЕКТ „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОУ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ДОБРОЛЕВО, ОБЩИНА БОРОВАН” ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО И ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ВЪРХУ РОМИТЕ”
Източник на финасиране – „ПРОГРАМА ФАР” , Централно звено за финансиране и договаряне към Министерство на финансите на Република България
Партньор по проекта- ОУ „ Св.св. Кирил и Методий”с.Добролево,общ.Борован
Подписан договор за финасиране на 29.02.2008г.
Цел на проекта- Подобряване положението на уязвима етническа малцинствена група от деца роми и създаване на условияза тяхната интза тяхната интеграция в българското общество.
Специфични цели - Ремонтиране и реконструиране сградата на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий”с.Добролево, предоставящо интегрирано образование на деца от ромски произход в смесени етнически класове
Повишаване качеството на образованието в с. Добролево.
Стойност на проекта 391 051 лв. /195 526 € /
Собствено участие 19 552 лв. /9 776 € /
Етап на изпълнение -  Реализиран

5.„РЕМОНТ НА ПЪТ БОРОВАН – НИВЯНИН ОТ ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БОРОВАН (VRC1015 /III-134, БЯЛА СЛАТИНА – ГАБАРЕ/ – ТЛАЧЕНЕ ГРАНИЦА ОБЩИНА/БЯЛА СЛАТИНА – БОРОВАН/–НИВЯНИН – БОРОВАН – МАЛОРАД/ VRC1037/)”
Стойност на строителството по изготвената КСС е 72 748 лв. /36 374 € / без ДДС
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение -  Реализиран


6.„РЕМОНТ И ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛ.”ЦЕНО МИШОВ”-БОРОВАН
Стойност на строителството 78 616 лв. /39 308 € /
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение - Реализиран

7.„РЕМОНТ НА ПЪТ БОРОВАН-МАЛОРАД ОТ ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА (VRC1015/ІІІ-134,Бяла Слатина- Габаре-/Тлачене Граница община/Бяла слатина-Борован/-Нивянин-Борован-малорад/VRC1037), Община Борован
Стойност на строителството 235 236 лв. /117 618 € /
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение - Реализиран

8.„РЕМОНТ НА УЛ.”В.ВОДЕНИЧАРСКИ”- С. МАЛОРАД
Стойност на строителството 30 000 лв. /15 000 € /
Източник на финансиране –Собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение -  РеализиранПО ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
са усвоени средства за няколко обекта:

9.ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”– БОРОВАН
Стойност - 120 000 лв. /60 000 € /
Етап на изпълнение - Реализиран

10.РЕМОНТ СТАДИОН с. БОРОВАН
Стойност - 135.000 лв. /67 500 € /
Етап на изпълнение - Реализиран


11.РЕМОНТ ЦДГ “МИТКО ПАЛАУЗОВ “С.НИВЯНИН
Стойност -56 000 лв. /28 000 € /
Етап на  изпълнение  -  Реализиран

12.ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАЛКИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ОТ О.Т. 199 ДО О.Т. 170 И ПО УЛ. „ЙОЦО ГОРАНОВ” – С.НИВЯНИН, ОБЩИНА БОРОВАН
Източник на финасиране - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ
Стойност на проекта - 305 737 лв. /152 868 € /
Етап на изпълнение - Реализиран

13.ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАЛКИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО – „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ОТ О.Т.170 ДО О.Т.49 И ПО УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ” С.НИВЯНИН, ОБЩИНА БОРОВАН”
Източник на финасиране - Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Стойност на проекта - 291 694 лв. / 145 847 € /
Етап на изпълнение-  Реализиран

14.ПРОЕКТ „АСФАЛТИРАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛ. „СТАНОЙ ПОПОВ” С.МАЛОРАД, ОБЩ. БОРОВАН, ОБЛ.ВРАЦА”
Източник на финасиране- Държавен фонд „Земеделие”
Стойност на проекта - 118 000 лв. / 59 000 € /
Етап на изпълнение – Реализиран

15.ПРОЕКТ :”РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, ТРОТОАРНИ ПЛОЩИ,ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ,ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ,СПИРКИ ЗА ОБЩИСТВЕН ПРЕВОЗ В С.БОРОВАН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БОРОВАН”
Източник на финасиране – Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. към Министерството на земеделието и храните, мярка 322 обновяване и развитие на населените места
Цел на проекта Да се подобри облика , средатата на живот и разширят възможностите за подобряване на качеството на живот, свободно време и отдих в населените места на територията на община Борован.Да се удоволетвори желанието на населението да живее в по качестване среда и в населоно място с по добър и привлекателен облик.
Стойност на проекта - 627 052 лв / 313 526 € /
Етап на изпълнение – Подписан договор с ДФ „Земеделие”, стартирала процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка –открит конкурс по реда на НВМОП в Община Борован с предмет:”Реконструкция и рехабилитация на площадни пространства, тротоарни площи,детски площадки,зелени площи,спирки за общиствен превоз в с.Борован и населените местав Община Борован”
В момента се реализира.

16.ПРОЕКТ „РЕКОНОНСТРУКЦИЯ ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО БОРОВАН”
Източник на финасиране – Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. към Министерството на земеделието и храните, мярка 321 Основни услуги на населението на селските райони
Стойност на проекта 7 782 589 лв / 3 891 295 € /
Етап на изпълнение – внесен в ДФ”Земеделие, чака одобрение
Основни цели на проекта:
Реконструкция на помпени станции от две вододайни зони: „Добролево” и „Рибине”;
Изградени хлораторни станции;
Изградени тласкателни водопроводи от помпени станции до напорните резервоари;
Подобрена система за водоподаване на село Борован,
Осигуряване на необходимите водни количества за селото до 2030г;
Преустановяване загубите на вода и чектите аварии;
Повишаване качеството и количеството на подаваната вода към с.Борован
Подобряване на санитарно-хигиенните условия за живот на населението


17.ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ И СЪПЪТСТВАЩИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА СГРАДАТА НА “ДОМ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ” – СЕЛО БОРОВАН”
Източник на финансиране - Община Борован по договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за сградата на “Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи” – село Борован
Дейности по проекта:
Етап 1 – Инжинерни дейности за енергийно спестяване които включват:
Извършване на детайлно енергийно обследване на сградата;
Разработване на работни проекти за изпълнение на набелязаните енергоефективни мерки;
Осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите СМРза реализиране на набелязаните енергоефективни мерки;
Етап 2 – Мониторинг на енергийното потребление на обекта и изплащане от възложителя на вложената от изпълнителя инвестиция;
Паричната равностойност на гарантираната годишна икономия на енергия възлиза на 26 000 лв. / 13 000 € /
Стойност на проекта – 269 780 лв. / 134 890 € /
Срокът за изплащане на инвестицията от Възложителя е 7 години
Етап на изпълнение –  Реализиран

18.ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С.МАЛОРАД – І ЕТАП”
Източник на финансиране –Министерство на регионалното развитие и благоустойство
Стойност на проекта – 598 110 лв / 299 055 € /
Етап на изпълнение – Реализиран

19.ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. НИВЯНИН,ТЛАСКАТЕЛ ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ДО РЕЗЕРВОАРИ СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. “ЦАР СИМЕОН” И УЛ.”МАКСИМ ГОРКИ” НА С.НИВЯНИН,ОБЩИНА БОРОВАН.”
Източник на финансиране – Предприятие за управление дейностите по околната среда/ПУДОС/ към Минисерство на околната среда и водите
Стойност на проекта – 1 809 993,22 / 904 997 € /
Етап на изпълнение – Реализиран
Осигурено финансиране от ПУДООС – 900 000 лв / 450 000 € /

20.ПРОЕКТ „ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО БОРОВАН,ОБЩИНА БОРОВАН”
Източник на финансиране – – Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. към Министерството на земеделието и храните, мярка 322 обновяване и развитие на населените места
Стойност на проекта – 1 851 724 лв / 925 862 € /
Етап на изпълнение – Подписан договор за финансиране с ДФ”Земеделие.
Проведена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка –открит конкурс по реда на НВМОП с предмет:”Изготвяне на работен проект за „Преустройство на уличното осветление на с.Борован,Община Борован”.Предстои подписвяне на договор с изпълнител за изготвяне на работния проект.

Цели на проекта:
Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление чрез подмяна на съществуващи осветителни тела;
Намаляване до минимумпреките разходи на общината за улично осветление при осигурено висико качество на осветлението;
Подмяна на остарялото улично осветление с модулни светлодиоди, които ще доведат до енергопотребление, несравнимо с други светлинни източници;
Обезпечаване на безопасното движение на моторните превозни средства,повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време;
Подобряване на екологичната и здравна среда на жителите, чрез намаляване на емисиите на парниковите газове в резултат на намалената консумация на електрическа енергия;
Създаване на условия за привличане и задържане интереса на инвеститори и предприемачи и икономическо радвитие на населените места в общината;

21.ПРОЕКТ„РЕМОНТ СГРАДАТА НА ОДЗ”ТОШКПЕТРОВА”,С.БОРОВАН
Източник на финансиране-Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
Стойност на проекта – 71 302,08 лв / 35 651 € /
Етап на изпълнение – Реализиран

22.ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ И СЪПЪТСТВАЩИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА СГРАДАТА НА ОУ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - СЕЛО МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН ”
Източник на финансиране – Община Борован по договор с гарантиран за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за Сградата на ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий”- село Малорад,община Борован ”
Стойност на проекта – 862 962 лв / 431 481 € /
Дейностите по проекта се разделят на 2 етапа:
Етап 1- извършване на детайлно енергийно обследване на обекта,разработване на роботни проекти за изпълнение на набелязаните мерки за подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на финансиране и изпълнение на необходимите строителни и монтажни дейности за за реализиране на роботните проекти и на съпътсващите ремонтно-възстановителни работи на сградата.
Етап 2- Изплащане от възложителя на възложенатата от изпълнителя инвестиция и мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания резултат.
Срокът за изплащане на инвестицията от Възложителя е 7 години
Етап на изпълнение – Реализиран

23.ПРОЕКТ„РЕМОНТНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА С БОРОВАН”,С.БОРОВАН,ОБЩИНА БОРОВАН
Източник на финансиране-Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
Стойност на проекта – 55 321 лв / 27 661 € /
Етап на изпълнение – Реализиран

24.„РЕМОНТНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЦЪРКВА „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ДОБРОЛЕВО,ОБЩИНА БОРОВАН
Източник на финансиране-Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
Стойност на проекта – 83 454 лв / 41 752 € /
Етап на изпълнение – Реализиран

25.„РЕМОНТНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЦЪРКВА „ СВЕТА ПАРАСКЕВА ” С. НИВЯНИН, ОБЩИНА БОРОВАН
Източник на финансиране-Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
Стойност на проекта – 80 753 лв. / 40 377 € /
Етап на изпълнение – Реализиран

26.„РЕМОНТ НА ЦЪРКВА„ СВЕТА ПЕТКА ” С. МАЛОРАД, ОБЩИНА БОРОВАН
Източник на финансиране-Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
Стойност на проекта – 48 148 лв. / 24 074 € /
Етап на изпълнение – Реализиран

27.ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Мярка 01 „Подобряване на градската среда”
Обект:Читалище „Цани Иванов” в с.борован,общ.Борован
Източник на финансиране – „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” към Минитстерство на труда и социалната политика
Обща стойност на проекта 281 930 лв / 140 965 € /
90% от Общия бюджет са използвани за СМР
10% от общия бюджет за провеждане на професионално обучение на безработни
Собствено участие 181 958 лв. / 90 980 € / – възстановено от МФ
Етап на изпълнение - Реализиран


28.ПРОЕКТ „ОБЩИНА БОРОВАН – ИНИЦИАТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА В ОБЩИНАТА
Източник на финансиране – „Агенция за социално подпомагане”, Финансова помощ по оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси”
Обща стойност на проекта 148 918 лв. / 74 459 € /
Етап на изпълнение : Подписан договор с МТСП
Партньор по проекта – ЕТ”Петър Петров-Пиесто-92”
Обща цел на проекта – Да подкрепи рзвитието на социалното предприемачество като възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови групи и преодоляване на социалната им изолация;
Специфични цели:Въвеждане в Община Борован на нов модел за подкрепа развитието на социално предприятие, шанс за трудова реализация ,възможност за социални контакти, възможност за извършване на реална трудова дейност,подкрепяне на развитието на социалното предприемачество като възможност за повишаване качеството на живот на лицата от рискови групи и преодоляване на социалната им изолация.29.ПРОЕКТ „ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ И СЪПЪТСТВАЩИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА СГРАДАТА НА ОУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ” - СЕЛО БОРОВАН, ОБЩИНА БОРОВАН ”
Източник на финансиране – Община Борован по договор с гарантиран за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно-възстановителни работи за Сградата на ОУ „ Отец Паисий”- село Борован,община Борован ”
Стойност на проекта – 754 192 лв / 377 096 € / която включва:
Инвестиция е в размер на 454 162 / 277 081 € / за изпълнение на енергоефективните мероприятия
Инвестиция е в размер на 300 030 / 150 015 € / за изпълнение на съпътстващи ремонтни работи гарантиращи експлоатационната годност на сградата и изпълнените енергоефективни мерки
Срокът за изплащанена инвестицията от Възложителя е 7 години
Етап на изпълнение – Изпълнява се в момента.


30. ПРОЕКТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА ОТ ІV-КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БОРОВАН” С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ 1: „РЕМОНТ НА ПЪТ ОТ ІV-КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА – VRC 1037 В УЧАСТЪКА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С.МАЛОРАД ДО ГРАНИЦАТА С.РОГОЗЕН/ІІІ – 133/”
Стойност на строителството 29 876,24 лв. /14 938 € /
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение – Изпълнява се в момента.


31. ПРОЕКТ: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА ОТ ІV-КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БОРОВАН” С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ 2: „РЕМОНТ НА ПЪТ ОТ ІV-КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА – VRC 1015 ОТ С.БОРОВАН ДО С.МАЛОРАД /VRC 1037/ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ”

Стойност на строителството 97 842,72 лв. /48 921,36 € /
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение – Изпълнява се в момента.


32. ПРОЕКТ„РЕМОНТ НА ПЪТИЩА ОТ ІV-КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА БОРОВАН” С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗИЦИЯ 3: „РЕМОНТ НА ПЪТ ОТ ІV-КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА – VRC 2002 ОТ С.ДОБРОЛЕВО ДО С.СИРАКОВО; VRC 1016 ГРАНИЦАТА С.АЛТИМИР – С.СИРАКОВО – ГРАНИЦАТА С.РОГОЗЕН /VRC 1037/”

Стойност на строителството 5 838,84 лв. /2 919,42 € /
Източник на финансиране – Целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи и собствени бюджетни средства
Етап на изпълнение – Изпълнява се в момента.