Изпълнявани проекти

Изпълнявани проекти в община Борован през периода 2019 - 2023 г., финансирани по различни програми, фондове, национални проекти, републикански бюджет и др.външни източници на финансиране

 

Проект Обща стойност лева Период на изпълнение Източник на средства – програма, фонд, бюджет
1 „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по „Програма за развитите на селските райони 2014-2020г“. 1 480 558,82 2020 - 2023 „Програма за развитите на селските райони 2014 - 2020 г.“.
2 Целево подпомагане с топъл обяд в община БОРОВАН 16 269,00 2020 Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“
3 Проект „Общините Криводол и Борован с грижа за по-добър живот” Компонент - 3 160 230,00 2020 Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни лица с увреждания- Компонент 2” в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
4 Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, община Борован” 97 103,77 2020 - 2021 ПРСР 2014 - 2020 г.

 


Изпълнявани проекти в община Борован през периода 2014 - 2020 г., финансирани по различни програми, фондове, национални проекти, републикански бюджет и др.външни източници на финансиране

 

Проект Обща стойност лева Период на изпълнение Източник на средства – програма, фонд, бюджет
1 Реконструкция на част от водоснабдителните системи в селата – с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад и - община Борован 5 711 725,00 2018 - 2021 ПРСР 2014-2020 г.
2 35 Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован - с. Борован, ул. „Иван Вазов“ (от ОТ 380 до Път VRC 1015, дължина 1000м) и път Добролево Сираково (път VRC 1016, дължина 1400 м.)“, с. Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад-Рогозен (ул. Георги Димитров /от ос 72 до ос 259/, извън регулация /от ос 259 до границата с Рогозен/), с. Сираково (извън регулация - /от границата с Рогозен до ос 48/, ул. „Ерменко“ - / от ос 48 до ос 63/), ул. „Иван Вазов“- / от ос 63 до ос 60/, ул. „Георги Димитров“ - /от ос 48 до ос 63/), с. Нивянин / за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“ - / от ос 37 до ос 112/, ул. „Иван Нивянин“ - / от ос 112 до ос 123/, ул. Максим Горки - / от ос 123 до ос 130/, с. Нивянин / за Соколаре/ (ул. Лазар Петров - /от ос 37 до ос 83/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 83 до ос 76/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 76 до ос 70/, ул. „Иван Нивянин“ - /от ос 70 до ос 69/) 5 607 303,00 2018 - 2021 ПРСР 2014 - 2020 г.
3 Изготвяне на Общ устройствен план 73 200,00 2018 - 2020 Капиталова програма на община Борован
4 Проект „Аз, ти,тя и той, заедно за социална интеграция в Община Борован 830 000,00 2018 - 2020 ОП РЧР - ОП НОИР "Интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 “Социално - икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1

 

Стартира проекта на Община Борован за „Оборудване и обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж“
 06.06.2024 12:34

От 31 Май официално стартира проекта на Община Борован за „Оборудване и обзавеждане на материалната

Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Борован“
 04.12.2023 14:09

 

Проект"Бъдеще за децата"
 04.12.2023 13:33

ОБЩИНА БОРОВАН С ОДОБРЕНИ ТРИ ПРОЕКТА КЪМ ПУДООС
 28.06.2023 09:42

ОБЩИНА БОРОВАН

Проект "Патронажна грижа + в община Борован" BG05M9OP001-6.002-0088
 13.04.2021 14:22

През месец април 2021 година, община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни оси „Подкрепа за преод

Проект „Общините Криводол и Борован с грижа за по-добър живот” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни лица с увреждания- Компонент 2” в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
 16.07.2019 12:20

Нов социален проект стартира в партньорство между Община

Проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси» и Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор BG05M9OP001-2.018-0042-C01
 15.03.2019 12:38