Правомощия на кмета

Кметът на община Борован е орган на изпълнителната власт на територията на общината.

Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината като юридическо лице.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

При осъществяване на местното самоуправление и при изпълнението на правомощията си кметът на община Борован се подпомага от заместник-кметове, броят на които се определя от Общински съвет – Борован, съгласно утвърдената структура.

Кметът на общината делегира със заповед свои правомощия на заместник-кметовете и определя техните функции.

Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който да го замества при отсъствието му от общината.

 

            Правомощията на кмета на община Борован са:

            1. ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;

            2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

            3. упражнява правомощията си на работодател;

         4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

        5. организира изпълнението на общинския бюджет и като първостепенен разпоредител с бюджета създава организация за:

           5.1. изготвяне на проект за Наредба за съставяне и изпълнение на общинският бюджет, която внася за приемане от Общински съвет-Борован;

             5.2. разчет на средства от ЕС;

           5.3. разпределението на общинският бюджет по второстепенни разпоредители и по пълна бюджетна класификация, съгласно Закона за публичните финанси;

         5.4. изпълнението на приетия общински бюджет, извънбюджетни сметки, фондове, спонсорства, целеви средства, средства по международни програми и други;

            6. Кметът на община Борован утвърждава:

            6.1. система за финансово управление и контрол;

            6.2. план за документооборота на счетоводните документи;

            6.3. индивидуален сметкоплан на общината;

            6.4. други вътрешни правила, правилници, разпоредби и други;

     6.5. длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, които са му непосредствено подчинени;

            6.6. щатни разписания;

            6.7. изменения и допълнения на градоустройствени планове;

            6.8. правилник за вътрешен трудов ред, вътрешни правила за работната заплата и други;

            7. Кметът на общината внася предложения в Общински съвет-Борован за:

            7.1. одобряване на обща численост и структура на общинската администрация;

      7.2. определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала;

            7.3. приемане на стратегии, прогнози и планове за развитие на общината;

             7.4. приемане на общи градоустройствени планове;

             7.5. управление на общинската собственост;

              7.6. приемане на решения, свързани с основни функции на общината и правомощията на кмета;

            7.7. приемане на критерии и изисквания за дейността на физически и юридически лица, произтичащи от екологични, исторически, социални особености, както и състояние на инфраструктурата на общината;

        7.8. одобряване на символи на общината и почетен знак за удостояване с почетно гражданство и почетни звания на български и чужди граждани;

        7.9. предлага представители на общината в търговски дружества с общинско участие и форми на общинско сдружаване по ред, определен от Общински съвет-Борован;

            8. Кметът на общината възлага и организира изпълнението на:

            8.1. актовете на Общински съвет-Борован;

            8.2. дългосрочни програми;

     8.3. задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

            8.4. основните функции на общината, определени със закон;

            8.5. дейностите, свързани с човешките ресурси;

            8.6. дейността по защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

            8.7. дейности за повишаване ефективността от работата на общинската администрация и качеството на обслужване на гражданите чрез вътрешни нормативни актове, стимулиращи по-добрата работа на служителите;

         8.8. свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение;

       8.9. функции на длъжностно лице по гражданско състояние с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

            9.  Назначава дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;

            10. Организира и ръководи управлението при кризи в общината;

            11. Упражнява правомощията си на административнонаказващ орган;

            12. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общински съвет-Борован;

            13. Кметът на община Борован осъществява контрол:

             13.1. за целесъобразно и законосъобразно изпълнение на бюджета;

           13.2. за законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия по чл.46, ал.1 от ЗМСМА;

           13.3. върху работата на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

         14. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

            15. Представлява Община Борован пред физически и юридически лица и пред съда;

            16. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

     17. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации

            18. Изпълнява функции на орган по настойничество и по попечителство;

            19. Изпълнява функции на ръководител на организационна единица по смисъла на ЗЗКИ;

           20. Изпълнява функциите на кмет на населеното място с.Борован, което е административен център на община Борован;

       21. Кметът на община Борован в случаите, определени от закона, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.

            22. Кметът на общината, в изпълнение на своите функции, които са от неговата обща компетентност, може по силата на законите да делегира изрично и писмено отделни свои правомощия на заместник-кметовете, на секретаря на общината, на кметовете на кметства, както и на ръководителите на бюджетни звена и на други длъжностни лица от общинската администрация.

         23.Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата, в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата, в срок до 31 януари;

             24. В изпълнение на своите правомощия, Кмета на общината издава заповеди.