Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Борован
19.10.2020 10:12
Свали
Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскоктопански животни на територията на община Борован
19.10.2020 10:15
Свали
Наредба за определяне на администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Борован
22.04.2019 10:16
Свали
Наредба за придобиване, притежание и отглеждане на кучата и котки - домашни любимци на територията на община Борован
16.07.2012 10:17
Свали
Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градско обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ
13.08.2018 10:18
Свали
Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване в общинските детски градини в Община Борован
16.12.2016 10:20
Свали
Решение No240 на Административен съд Враца
18.07.2017 10:20
Свали
НАРЕДБА за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на Община Борован
20.08.2015 10:24
Свали
Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Борован
Забележка: Отменена с решение № 420/15.10.2019 по АДМ.Д №456/2019 АС - гр.Враца

19.10.2017 10:30
Свали
Наредба № 9 за Изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Борован
Отменена с решение № 257/18.06.2019 на Административен съд гр.Враца

05.06.2008 10:32
Свали
Наредба №2 за пожарната безопасност на територията на Община Борован
Отменена с Решение №50 Протокол №6 от 28.02.2020 година на Общински съвет - Борован

15.01.2018 10:33
Свали
Наредба за символиката на Борован
15.02.2008 10:36
Свали
Наредба № 7 за определяне размера на местните данъци - отменена с решение №74/24.04.2020г.
20.05.2020 10:37
Свали
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН - приета с решение №74, протокол №9 от 24.04.2020г.
20.05.2020 15:47
Свали
Наредба № 8 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ
23.07.2015 10:38
Свали
Наредба № 3 за оземляване на малоимотни и безимотни граждани
17.03.2008 10:41
Свали
Наредба за реда за получаване и управление на даренията от Община Борован
26.10.2009 10:42
Свали
Наредба за условията и реда за съставяне,изпълнение и отчитане на общинския бюджет
16.12.2013 10:43
Свали
Наредба за управление и ползване на общинските пътища в Община Борован
17.07.2017 10:43
Свали
Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Община Борован
Забележка отменена с Решение № 115 от 26.03.2019г. на Административен съд гр.Враца

18.02.2009 10:44
Свали
Наредба № 5 за определяне на реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Борован
18.02.2009 10:45
Свали
Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борован
Забележка: отмена с Решение № 369 от 28.03.2019г.


15.10.2008 10:48
Свали
Наредба №4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество
15.10.2008 12:03
Свали