Реализирани проекти

Реализирани проекти в община Борован  през 2019-2023 г., финансирани от фондовете на ЕС, национално финансиране, финансиране със средства от общински и държавен бюджет

 

№  Проект Обща стойност лева Период на изпълнение Източник на средства – програма, фонд, бюджет
1 Непрекъснат образователен процес за децата и младежите от „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане“ в село Борован Община Борован 3 820,00 2020 „Целева програма за подпомагане на образователния процес“ от Фонд „Социална закрила”.
2 Ремонт и рехабилитация на улици в община Борован“ 1 290 000,00 2020 ПМС и капиталова програма на Община Борован
3 Проект „ Младежка заетост“ 89 509,00 2020 ОП РЧР
4 Проект “Обучение и заетост за младите хора“ – компонент II 33 654,06 2016 - 2020 ОП РЧР
5 Проект “Обучение и заетост“ - компонент II 244 200,00 2018 - 2020 ОП РЧР
6 Насърчителни мерки и национални програми по заетост 90 610,00 2016 - 2020 НПДЗ
7 Основен ремонт на покрива на здравна служба и пощата в с.Нивянин 24 993,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
8 Основен ремонт на покрива на сградата на образованието с.Борован 24 988,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
9 СРР на язовирите на територията на община Борован 30 840,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
10 Ремонт и рехабилитация на улица „Веслец“ с.Борован 45 994,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
11 Направа на разрушен тротоар пред тотопункт и възстановяване на решетките за отводняване в централната част на с.Борован 13 000,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
12 Основен ремонт на водостоци в община Борован 15 600,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
13 Основен ремонт на градски тоалетни в селата Добролево и Малорад 9 091,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
14 Монтиране на видеонаблюдение за селищата в община Борован 24 640,00 2020 Капиталова програма на Община Борован
15 Направа на отоплителна система в ДГ „ Тошка Петрова „ ф-л Нивянин 13 500,00 2020 Капиталова програма на Община Борован<
16 Видеонаблюдение ЦНСТ 3 000,00 2020 Капиталова програма на Община Борован<
17 Оборудване по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в Община Борован 32 900,00 2020 ОП РЧР - ОП НОИР
18 Доставка и монтаж на автоспирка в с.Добролево 4 975,00 2020 Капиталова програма на Община Борован<
19 Закупуване на контейнери тип „Бобър“ за населените места в община Борован 9 980,00 2020 Капиталова програма на Община Борован<

 


Реализирани  проекти в община Борован през периода 2014-2020 г, финансирани по различни програми, фондове, национални проекти, републикански бюджет и др.външни източници на финансиране

 

№  Проект Обща стойност лева Период на изпълнение Източник на средства – програма, фонд, бюджет
1 Внедряване на енергоспестяващи мерки и рехабилитация на административните сгради на Община Борован 626 822,00 2014 Публично инвестиционна програма "Региони в растеж"
2 Ремонтно – възстановителни работи по сградата на поликлиниката в с. Борован 282 875,00 2014 - 2016 Междуведомствена Комисия по бедствия и аварии и Капиталова програма на община Борован
3 Ремонтно – възстановителни работи по сградата на Кметство с. Добролево 227 278,00 2014 - 2016 Междуведомствена Комисия по бедствия и аварии
4 Ремонт на водопровод с.Нивянин 19 684,00 2014 Капиталова програма на община Борован
5 Ремонт и реконструкция на сградата на читалище "Просвета 1919" в с. Малорад 377 318.00 2014 Публично инвестиционна програма "Региони в растеж"
6 Изграждане на културно-информационен център в ромската махала с. Малорад 461 789,00 2014 Публично инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие"
7 Изграждане на мултифункционални спортни площадки в с. Борован, с. Малорад и с. Добролево 1 050 883,00 2014 - 2016 ПРСР 2007-2013г.
8 Рехабилитация на паркове и зелени площи“Централен парк с.Борован – зона за отдих“ - За чиста околна среда 9 867,00 2014 ПУДООС
9 Спортна площадка в ЦДГ Борован филиал с.Нивянин – За чиста околна среда 4 504,00 2014 ПУДООС
10 Рехабилитация на паркове и зелени площи „Централен парк на с.Добролево – зона за отдих“ - За чиста околна среда 10 000,00 2014 ПУДООС
11 Изграждане на отводнителна система за отводняване на централната част на с.Нивянин 5 752,00 2015 Капиталова програма на община Борован
12 Рехабилитация и ремонт на улична мрежа с. Малорад- ул."Въло Цоловски", ул."Коста Петров",ул."Цар Самуил", част от ул."Цено Къчовски“ 232 284,00 2015 Публично инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие"
13 Закупуване на нова машина за сметосъбиране за нуждите на община Борован 50 112,00 2015 Капиталова програма на община Борован
14 Ремонт и реконструкция на сградата на читалище „Пробуда 1926“с.Добролево 316 193,00 2014 - 2015 ПРСР 2014-2020
15 Изграждане на параклис в с. Сираково 51 070,00 2015 Капиталова програма на община Борован
16 Ремонт и обновяване на здравна служба с Борован и медицински кабинет в с.Добролево 60 456,00 2016 Капиталова програма на община Борован
17 Рехабилитация на общинска пътна мрежа участъци VRC 2002 Добролево - Сираково VRC1016 Сираково – Алтимир VRC1016 Сираково - Рогозен 54 409,00 2016 Капиталова програма на община Борован
18 Реконструкция и рехабилитация на път VRC 1015 Нивянин – Борован - Малорад 5 349 896,00 2012 - 2016 ПРСР 2007-2013
19 Доизграждане културно информационен център – 2ри етап 705 712,00 2016 - 2019 ПМС
20 Закупуване на контейнери тип „Бобър“ за населените места в община Борован 29 995,00 2016 - 2017 Капиталова програма на община Борован
21 Поставяне на PVC дограма и външен основен ремонт на сградата на кметство с.Малорад 65 154,00 2017 Капиталова програма на община Борован
22 Основен ремонт на покрива на общинска сграда - ТСУ 25 709,00 2017 Капиталова програма на община Борован
23 Ремонтно възстановителни работи на сградата на кметство с.Сираково 19 991,00 2017 Капиталова програма на община Борован
24 Аварийно- възстановителни работи по съоръжения – мост при с.Малорад 697 879,00 2017 - 2019 ПМС
25 Ремонт на помещенията определени за нуждите на Общински съвет Борован 37 808,00 2016 - 2017 Капиталова програма на община Борован
26 Цялостен ремонт на ул. “Дружба“ с. Добролево 83 714,00 2017 - 2018 Капиталова програма на община Борован
27 Цялостен ремонт на кръстовището в с.Малорад/ пресечката ул.“Г.Димитров“ и ул“Цено Къчовски“ – 112 кв.м.и изкърпване на улична мрежа в с.Малорад – ул.“Г.Генов, ул.“Н.Парапунов, ул.Цар Симеон I „- 472,40 кв.м. 28 398,00 2017 - 2018 Капиталова програма на община Борован
28 Рехабилитация и ремонт на улици в община Борован - ул. Иван Нивянин, ул. Иванко, ул. Цар Асен, ул. Симеон, ул. Патриарх Евтимий, ул. Пенчо Славейков в с.Борован, общо 2800 кв.м , ул. Ген.Ангел Андреев, ул. Паисий Хилендарски, ул. Тошка Петрова, ул. Рашо Трифонов, ул. Хан Крум с. Борован, общо 2140 кв.м ул.Дружба, ул. Вестител, ул. Здравец, ул. Веселец и ул. Кирил и Методий - с. Добролево, общо 1880 кв.м ул.“ Васил Левски“ с.Борован 1 482 042,91 2017 - 2020 ПМС
29 Доставка и монтаж на автоспирки на територията на община Борован 4 180,00 2017 Капиталова програма на община Борован
30 Рехабилитация на централен площад пред читалище с.Борован и изграждане на достъпни преходи от тротоари към пътното платно за хора с увреждания, майки с детски колички, възрастни и деца и направа на нови тротоари около парк. 24 913,00 2017 Капиталова програма на община Борован
31 Основен ремонт на изпускателна система на язовир „Гарвански геран“ с. Малорад 69 593,00 2018 ПМС
32 Основен ремонт на изпускателна система на язовир „Езерска падина“ с.Малорад 69 561,00 2018 ПМС
33 Пясъкоструене на военни паметници в с.Борован, с.Добролево,с.Нивянин и с.Сираково 4 000,00 2018 ПМС
34 Ремонт на ромски клубове с.Борован и с.Добролево 9 244,02 2019 Капиталова програма на община Борован
35 Ремонт на кметство и културно – просветен дом село Нивянин 459 486,45 2019 ПМС
36 Рехабилитация на ул.“Гео Милев“с. Борован 171 426,70 2019 Капиталова програма на община Борован
37 Ремонт на ул.“ Хан Аспарух“, ул“ Кукуш“, ул.“Баба Тонка“, ул.“Сълково бранище“ с.Борован 105 996,00 2019 Капиталова програма на община Борован
38 Парк с.Нивянин – оценка на съответствието и комплексен доклад 600,00 2019 Капиталова програма на община Борован
39 Проект „“Ефективни политики и партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован“ 53 947,96 2014 ОПАК
40 Община Борован – част от Българското Председателство“ 2 998,00 2018 Национално сдружение на общините
41 Повишаване на административния капацитет на служители в община Борован за изготвяне, мониторинг и оценка на Концепция за интеграция на уязвими групи и на Общинска стратегия за интеграция на ромите 2 000,00 2017 Програма „Ромакт“ на Съвета на Европа
42 Обучение на служители от общинска администрация в община Борован за изготвяне на годишни наблюдения и оценки на изпълнението на ОПР 2 340,00 2019 Програма „Ромакт“ на Съвета на Европа
43 Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ 34 772,56 2015 ОПАК
44 Проект “Бизнес Ориентирана Община с Визия за Административен Напредък - Борован 88 203,76 2015 ОПАК
45 Повишаване на административния капацитет на служители в община Борован за интеграция на ромското население 2 340,00 2017 Програма „Ромакт“ на Съвета на Европа
46 Повишаване на уменията и квалификацията на общински служители – доброволци в екипа за превенция и самопомощ при бедствия и аварии 2 000,00 2014 - 2018 Капиталова програма на община Борован
47 “Green thinking – self-awareness for flood risk prevention” - "Зелено мислене - самосъзнание за предотвратяване на риск от наводнения"( фаза договаряне) 582 971, 91 евро 2018 - 2021 Програма за трансгранично сътрудничество – България - Сърбия
48 Национална програма „Асистенти хора с увреждания “ 190 629,38 2015 - 2018 ПН “АХУ“
49 Проект “Нови Алтернативи“ 515 513,04 2014 - 2015 ОП “РЧР“
50 Проект „Нови възможности за грижа“ 291 889,69 2015 - 2016 ОП “РЧР“
51 Проект BG05M9OP001-2.002 "Право за независим живот" 499 849,00 2016 - 2018 ОП “РЧР“
52 Проект“ Обучение и заетост за младите хора“ 241 024,71 2016 - 2019 ОП “РЧР“
53 Проект“ Обучение и заетост за младите хора“ – компонент II 31 397,33 2018 - 2019 ОП “РЧР“
54 Проект“ Обучение и заетост“ - компонент II 225 019,88 2018 - 2019 ОП „РЧР“
55 Проект“ Работа“ 280 932,05 2018 ОП „РЧР“
56 Насърчителни мерки и национални програми по заетост 495 742,71 2016 НПДЗ
57 60 „Домашен социален патронаж и обществена трапезария „ 437 222,00 2012 - 2015 Фонд „Социална закрила“
58 Проект : "Осигуряване на топъл обяд в община Борован " - Община Борован 1 196 141,00 2015 - 2019 Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за Европейски подпомагане на най-нуждаещите се лица в България
59 Проект "Заедно можем повече - за качествено обучение в детските градини в община Борован" Община Борован 32 583,60 2018 Конкурсна процедура 33.16-2017, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническитемалцинства
60 Проект „Общините Криводол и Борован с грижа за по-добър живот” Компонент - 2 173 318,72 2019 Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни лица с увреждания- Компонент 2” в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020