Контакти

Свържете се с нас


Контакти общинска администрация

Кмет на Община

инж. Десислава Димитрова Тодорова
тел.09 147/ 93-30; моб. 0896 70 96 44
e-mail: ob_borovan@abv.bg

Заместник кмет Хуманитарни дейности

г-жа Илияна Донкова Дончовска - Бърдарска
тел. 09 147 / 92-62; моб. 0893 666 373
e-mail: il.donkova@abv.bg

Заместник кмет Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки

г-жа Десислава Николаева Марковска
моб. 0878 248 668
e-mail: ob_borovan@abv.bg

Секретар на Община

Секретар на Община
г-жа Таня Николва Петкова
тел: 09147/ 93-18; тел.09 147/93-01; моб. 0896 709 642
e-mail: ob_borovan@abv.bg

Кметства в Община Борован

Кметство с. Малорад
г-н Иво Иванов – Кмет на кметство
тел. 09141/ 92-93; моб. 0896 709 652


Кметство с. Добролево
г-н Илиян Буковски – Кмет на Кметство
тел. 09159/ 90-73; моб. 0896 709 648


Кметство с. Нивянин
Николай Христов - Кмет на Кметство
тел. 09147/92-78; моб. 0896/ 709 630


Кметство с. Сираково
г-н Гриша Георгиев – Кметски наместник
тел. 09172/ 91-35; моб. 0896/ 709 631

Дирекция Бюджет, Финансово-счетоводни дейности, Административно и Информационно обслужване и Главен счетоводител

г-н Фейсал Кариманов - Директор Дирекция"БФСДАИО"
тел. 09 147/ 94 - 27
e-mail: finansi_ob@abv.bg


г-жа Марияна Вельовска – гл.експерт “Финанси“
тел. 09 147/ 93 - 81 моб. 0896 709 651 e-mail: finansi_ob@abv.bg


г-жа Димитринка Кузманова – ст.експерт “ Счетоводител„
тел. 09 147/94 - 39; моб. 0896 709 637
e-mail: finansi_ob@abv.bg


г-жа Веса Стойчовски – гл.специалист „Счетоводство и кадри“
тел. 09 147/ 92 - 90
e-mail: finansi_ob@abv.bg


г-жа Мариета Лиловски – гл.специалист „Касиер и РЗ“
тел. 09 147/94 - 39
e-mail: finansi_ob@abv.bg


Николай Ганчев - ст. експерт ОМП
тел. 09 147/93 - 84; моб. 0894 631 243


г-жа Инна Палибачийска - ст.експерт ГРАО
тел. 09 147/94 - 60; моб. 0896 709 633


г-жа Цветелина Масларска – гл. специалист ГРАО и Архив
тел. 09 147/94 - 60; моб. 0896 709 639


гл. специалист „Деловодство“
тел: 09 147 /94 – 60
г-жа Веселина Геормезовска - юристконсулт към Дирекция "БФСДАИО и гл.счетоводител"

Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, екология и управление на земи“

инж. Калинка Петкова - Директор Дирекция - УТОСЕУЗ
тел. 09 147/ 93 - 84, моб. 0896 709 653;
e-mail: tsu_borovan@abv.bg


арх. Николай Нанков - Главен архитект на Община Борован
тел. 09 147/ 93 - 84


Димитър Димитров – Ст. специалист „Незаконно строителство“
тел. 09 147/ 93 - 84


г-жа Галя Златковска – гл. специалист – УТСТ
тел. 09 147/ 93 - 84


г-жа Цветелина Валентинова – гл.специалист „Хуманитарни дейности“
тел. 09 147/ 94 - 73, моб. 0893 354 160


г-жа Румяна Тодорова – гл. експерт „Земеделие, гори и екология“
тел. 09 147/ 93 - 84


г-жа Галинка Хлебарска – ст. експерт “Общински приходи и разрешителни за строежи“
тел. 09 147/ 93 – 29; моб. 0896 709 632


г-жа Марчела Вельовска – гл.специалист „Местни данъци и такси и принудителни събирания“
тел. 09 147/ 93 – 29

Дирекция "Инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки"

инж. Владимир Буковски – Директор дирекция ИППИОП
тел. 09 147/ 92 - 03, моб. 0895 668 151


г-жа Ани Искренова – гл. експерт „Европейски проекти и национални програми“
тел. 09 147/ 92 - 03, моб. 0896 709 638
e-mail: a_iskrenova@abv.bg


г-жа Наталия Генчовска – гл. специалист“ Национални програми и трудова заетост“
тел. 0894/ 63 12 47


г-жа Росица Николова – гл. специалист “Счетоводител европейски проекти и програми“
тел. 09 147/ 94 - 39


г-жа Вергиния Миткова – гл.специалист “Спорт, туризъм, етнически и демографски въпроси“
тел. 09 147/ 94 - 73


г-жа Габриела Геормезовска – тех. сътрудник " Общински съвет и призовкар"
тел. 09 147/ 94 - 04


г-жа Валентина Цанова – гл.специалист, куриер и призовкар
тел. 09 147/ 92 - 10


г-жа Маргарита Стойновска - Домакин
моб. 0896/ 70 9634


Дежурен по съвет
тел. 09 147/ 92 - 10

Училища и детски градини

Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров” – Борован
г-жа Десислава Василева – директор
тел. 0884 189 739


Основно училище "Отец Паисий " - с. Борован
г-жа Нели Найчова - директор
тел. 0894 631 239


Основно училище Св. св. "Кирил и Методий" - с. Малорад
г-жа Мая Донкова - директор
тел. 0894 631 240


Основно училище Св. св. "Кирил и Методий" - с. Добролево
г-жа Донка Бичовска - директор
тел. 0894 631 245


ДГ “Тошка Петрова“ с. Борован с филиал „Митко Палаузов“ с. Нивянин
г-жа Силвия Ангелова - директор
тел. 0894 631 242


ДГ"Юрий Гагарин" с. Малорад, с филиал Иван Нивянин с. Добролево
г-жа Полина Гарванска - директор
тел. 0894 631 244

Читалища на територията на Община Борован

Народно Читалище "Цани Иванов" с. Борован
г-н Димитър Митев
тел. 09 147/ 93 - 57


Народно Читалище "Просвета 1919"с. Малорад
г-жа Димитрина Найденова
тел. 0885 871 801


Народно Читалище „Пробуда“ - с. Добролево
г-н Ивка Недялкова
тел. 0878 784 963


Народно Читалище "Васил Левски" с. Нивянин
тел. 09 147/ 22 - 58

Здравни и социални

Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 - с. Борован
Управител - тел. 0893 516 085


Център за подкрепа на личностното развитие „Маша Белмустакова“ – с. Борован
Директор - Ивалина Бърдарска
тел. 0887 979 201


Домашен социален патронаж
Борислава Стайкова
тел. 0894 631 246


Поликлиника с. Борован
Общо практикуващи лекари
Д-р Дилков, Д-р Железарска


Стоматолози
г-жа Сирма Дойчинва
г-жа Десислава Ценова