Образование

Образованието е една от приоритетните дейности в работата на общинската администрация.

Териториалното разположение на учебната мрежа позволява всяко населено място да осигурява задължително училищно обучение на деца до 16 год.възраст, както и отглеждане на деца от 1 до 7 години в детски градини.

Стремежът у преподавателите е непрекъснато да търсят нови форми за работа с учениците, родителите и обществеността за отварянето на училището като система.

Структурата на образованието в общината е следната: