Профил на купувача

Процедура договаряне без предварително обяление"Доставака на дизелово гориво за автопарка на община Борован"


 27.05.2020 08:50

РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 „Ремонт и рехабилитация на улици в Община Борован” Обособена позиция №2 „Ремонт и рехабилитация на ул. „Веслец” (800м2) , с.Борован, Община Борован, направа на разрушения тротоар пред тотопункта и възстановяване на решетките в централната част на с. Борован”


 26.03.2020 08:34

Покана по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите подзаконови нормативни актове на обект: „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован- пътища в община Борован.


 06.12.2019 08:17

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛО МАЛОРАД,ОБЩИНА БОРОВАН”


 26.11.2019 08:07

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Борован за експлоатационен сезон 2019/2020 г.” в три обособени позиции:


 19.11.2019 08:00

ПОКАНА до определено лице на основание чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Аспарух“ (675м2) , „Кукуш“(400м2), „Баба Тонка“(420м2), „Сълково Бранище“ (1350м2) с. Борован, Община Борован


 18.10.2019 13:50

2019-926942 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата в община Борован по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Добролево; Обособена позиция № 2: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Сираково; Обособена позиция № 3: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Нивянин; Обособена позиция № 4: Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Малорад”


 08.08.2019 12:23

2019-925871 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с, Сираково, с. Нивянин, с. Малорад - община Борован“


 02.08.2019 12:09

2019-905093 Обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА КМЕТСТВО И КУЛТУРНО – ПРОСВЕТЕН ДОМ СЕЛО НИВЯНИН”


 11.04.2019 11:23

2019-9087270 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ на ул. „ГЕО МИЛЕВ“ (5 850м2) с. БОРОВАН, ОБЩИНА БОРОВАН”


 08.04.2019 11:56

2019-887595 Договаряне без предварително обявяване ,,Упражняване на авторски надзор по време на строителство по проект №: 06/07/2/0/00353 ,,Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с.Добролево, с. Сираково, с.Нивянин, с.Малорад – община Борован“ в изпълнение на Договор №: 06/07/2/0/00353 от 13.06.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура “ от ПРСП 2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, сключен между община Борован и ДФЗ


 10.01.2019 11:10

2018-874110 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад - община Борован“.


 19.10.2018 09:54

2018-9081893 Обвява на основание чл.20, ал.3,т. 2 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Борован за експлоатационен сезон 2018/2019 г. по три обособени позиции”


 15.10.2018 09:25

2018-864684 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БОРОВАН“


 27.08.2018 09:11

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ За извършване на дейности по СМР и оборудване по проект „Изграждане и обновяване на площи,за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Малорад, Добролево и Нивянин на община Борован“


 05.07.2018 09:00