СПРАВКА
05.02.2024 13:03
Свали
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И МОТИВИ (основание чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА)04.01.2024 15:56
Свали
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 година


04.01.2024 15:54
Свали
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован за 2022г. - 2025г.
20.05.2022 10:00
Свали
Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Борован 2021г. - 2030г.
15.04.2022 10:13
Свали
Програма за опазване на околната среда на община Борован 2021 - 2028г.
03.11.2021 09:53
Свали
Програма за управление на отпадъците на община Борован 2021 - 2028г.
03.11.2021 09:50
Свали
Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на община Брован
14.11.2019 09:17
Свали
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован 2019-2021 г.
26.08.2019 09:22
Свали
Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2020 година
04.06.2020 09:42
Свали
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Борован -2020-2030г
18.02.2020 09:44
Свали
Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на община Борован
14.11.2019 09:45
Свали
Статегия за управление на общинската собственост в община Борован мандат 2019-2023
04.06.2020 10:01
Свали
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019
04.06.2019 09:51
Свали
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Борован през 2018 г.
12.07.2018 09:32
Свали
Програма за управление на отпадъците на Община Борован 2017-2020 г.
16.02.2018 09:55
Свали
Решение No 204
21.07.2017 14:03
Свали
Общински план за интегриране на ромите в обществения живот на Община Борован (2017-2020)
10.04.2017 14:01
Свали
Общинска стратегия за равноправно интегриране на ромите в обществения живот в Община Борован 2016-2020 година
31.08.2016 10:03
Свали
План за равноправно интегриране на ромите в обществения живот община Борован 2016-2018
08.12.2020 10:04
Свали
Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2011 г.
08.12.2010 09:14
Свали
Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2008 - 2010 г.
24.09.2008 10:08
Свали
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2016г.
05.04.2017 11:03
Свали