Новини

Първа сесия на Общински съвет Борован

  18.11.2011 16:17  
         Уведомяваме Ви, че на 29.11.2011г. от 14:00ч. ще се проведе   заседание на Общински съвет Борован в музикалната зала на  читалище „Цани Иванов”с.Борован при следния дневен ред:
 
           1.Приемане Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет в община Борован област Враца мандат 2011-2015г.
 
2.Д о к л а д н и
 
         -Докладна записка от д-р Цезар Петров Пенчев- Председател на Общински съвет Борован относно определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
           3.Организационни
 
             4. Молби
 
           5. Питания
 
 
 
 
 
       Председател:
                                    на   ОбС Борован……………..
                                                       /Д-р Цезар Пенчев/