Новини

Предстояща сесия на Общински съвет Борован

  19.12.2011 10:16  

                                                 

П О К А Н А
 

                   

 

         Уведомяваме Ви, че на 27.12.2011г. от 14:00ч. ще се проведе   заседание на Общински съвет Борован в музикалната зала на  читалище „Цани Иванов”с.Борован при следния дневен ред:

 
         1.Докладни
 

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на Община Борован относно приемане и утвърждаване структурата на общинска администрация Борован.

 

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на Община Борован  относно откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 5(Пет) години на недвижим имот- сграда, със застроена площ от 112 кв.м.,находящ се в кв.51, пл.№498, с.Малорад, Община Борован, Област Враца.

 

 -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на Община Борован относно продажба на движими вещи , частна общинска собственост.

 

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на Община Борован относно актуализация на тарифата за базисни наемни цени на 1(Един) кв.м за отдаване под наем на общински нежилищни имоти-лечебни заведения за извън болнична медицинска помощ.

 

         -Докладна записка от инж.Десислава Тодорова –Кмет на Община Борован относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства на територията на община Борован.

 

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- Председател на комисията по бюджет и финанси, развитие на местното самоуправление и законност към Общински съвет Борован относно определяне възнаграждението на Председателя на Общински съвет Борован.

 

-Докладна записка от Лидия Христова Диковска- Председател на комисията по бюджет и финанси, развитие на местното самоуправление и законност към Общински съвет Борован относно определяне възнаграждението на Общинските съветници – Община Борован.

 
2.Организационни
 

          3. Молби

 

         4. Питания

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Председател:

                                      на ОбС Борован……………..

                                                  /Д-р Цезар Пенчев/