Новини

Община Борован кандидатства по проект към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

  03.07.2012 13:19  
Община Борован подаде документи за кандидатстване с проект „Звено към ДСП в община Борован” по приоритет 5 – социално включване и насърчаване на социалната икономика от ОП ”Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова „Помощ в дома”.
Ще бъде сформирано едно звено към Домашен социален патронаж Целевите групи в проекта са безработни в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране, хора с увреждания и специфични потребности и самотно-живеещи възрастни.
Проектът ще даде възможност за разширяване дейността на Домашния социален патронаж за предоставяне по иновативен начин на два вида почасови услуги в домашна среда – лична помощ, включва дейности с медико-социална насоченост и социално включване и комунално-битови
дейности.
Чрез реализирането на тези дейности в общината ще се спомогне за преодоляване социалната изолация и самота, които съпътстват хората с увреждания и специфични потребности, както и възрастните самотно живеещи и семейства, информират от общината.