Новини

Заповеди на основание чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/ 2013г. в Община Борован

  02.11.2012 11:16  
З А П О В Е Д
№303/30.10.2012 год.

На основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца и представен Доклад на комисията, назначена със заповед №151/03.08.2012 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Враца

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Разпределение на масивите за ползване за землището на с. Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован, по реда и начина съгласно представеното сключено споразумение №8/30.08.2012 г. по чл.37в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2012/2013 г.(Приложение 1 неразделна част от настоящата заповед).

ІІ. Към определените масиви за ползване се разпределят и имотите определени с чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, за които няма сключени договори и подадени декларации от собствениците по реда и начина определен в представеното споразумение №8/30.08.2012 г. за землището на с. Добролево, общ.Борован.

ІІІ. Ползвателите на земеделски земи, които се ползват от Заповедта по чл.37в, ал.4 за от имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/, по силата на чл.72, ал.1 от Правилника по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) са внесли по Банковата сметка за чужди средства на Община Борован, дължимото рентно плащане за стопанската 2012/2013 г. сума в размер на 23.00 лв. (двадесет и три лева) за дка съгласно Протокол от 06.01.2012 г. на ОД ”Земеделие” за определяне на средно рентно плащане за землищата в общините на Област Враца.
Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на Директора на Областната дирекция "Земеделие" по 37в , ал. 4 от ЗСПЗЗ в тригодишен срок.

ІV.За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал. 4 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

V. Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

VІ.Настоящата заповед, да се обяви в сградата на кметство с.Доролево, общ.Борован и в сградата на Общинска служба по земеделие – Бяла Слатина. Същата да се публикува на интернет-страниците на Община Борован и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца.

VІІ. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването пред Районен съд –гр.Бяла Слатина.
Обжалването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ не спира изпълнението й.

VІІІ. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина.

Приложенията към настоящата заповед са на разположение на всички заинтересовани лица в Кметството на с.Добролево и Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина всеки делничен ден в рамките на работното време на съответната Администрация.

МИРОСЛАВ КОМИТСКИ
Директор на ОД ” Земеделие”
гр. Враца

________________________________________________________________________________
З А П О В Е Д
№303/30.10.2012 год.

На основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца и представен Доклад на комисията, назначена със заповед №151/03.08.2012 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Враца

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Разпределение на масивите за ползване за землището на с.Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован, по реда и начина съгласно представеното сключено споразумение №7/30.08.2012 г. по чл.37в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2012/2013 г.(Приложение 1 неразделна част от настоящата заповед).

ІІ. Към определените масиви за ползване се разпределят и имотите определени с чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, за които няма сключени договори и подадени декларации от собствениците по реда и начина определен в представеното споразумение №7/30.08.2012 г. за землището на с. Нивянин, общ.Борован.

ІІІ. Ползвателите на земеделски земи, които се ползват от Заповедта по чл.37в, ал.4 за от имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/, по силата на чл.72, ал.1 от Правилника по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) са внесли по Банковата сметка за чужди средства на Община Борован, дължимото рентно плащане за стопанската 2012/2013 г. сума в размер на 18.00 лв. (осемнадесет лева) за дка съгласно Протокол от 06.01.2012 г. на ОД ”Земеделие” за определяне на средно рентно плащане за землищата в общините на Област Враца.
Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на Директора на Областната дирекция "Земеделие" по 37в , ал. 4 от ЗСПЗЗ в тригодишен срок.

ІV.За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал. 4 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

V. Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

VІ.Настоящата заповед, да се обяви в сградата на кметство с.Нивянин, общ.Борован и в сградата на Общинска служба по земеделие – Бяла Слатина. Същата да се публикува на интернет-страниците на Община Борован и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца.

VІІ. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването пред Районен съд –гр.Бяла Слатина.
Обжалването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ не спира изпълнението й.

VІІІ. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина.

Приложенията към настоящата заповед са на разположение на всички заинтересовани лица в Кметството на с.Нивянин и Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина всеки делничен ден в рамките на работното време на съответната Администрация.

МИРОСЛАВ КОМИТСКИ
Директор на ОД ” Земеделие”
гр. Враца
_______________________________________________________________________________

З А П О В Е Д
№301/30.10.2012 год.

На основание член 37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца и представен Доклад на комисията, назначена със заповед №151/03.08.2012 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Враца

ОПРЕДЕЛЯМ:

І. Разпределение на масивите за ползване за землището на с. Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован, по реда и начина съгласно представеното сключено споразумение №6/30.08.2012 г. по чл.37в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2012/2013 г.(Приложение 1 неразделна част от настоящата заповед).

ІІ. Към определените масиви за ползване се разпределят и имотите определени с чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, за които няма сключени договори и подадени декларации от собствениците по реда и начина определен в представеното споразумение №6/30.08.2012 г. за землището на с. Сираково, общ.Борован.

ІІІ. Ползвателите на земеделски земи, които се ползват от Заповедта по чл.37в, ал.4 за от имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/, по силата на чл.72, ал.1 от Правилника по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) са внесли по Банковата сметка за чужди средства на Община Борован, дължимото рентно плащане за стопанската 2012/2013 г. сума в размер на 25.00 лв. (двадесет и пет лева) за дка съгласно Протокол от 06.01.2012 г. на ОД ”Земеделие” за определяне на средно рентно плащане за землищата в общините на Област Враца.
Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на Директора на Областната дирекция "Земеделие" по 37в , ал. 4 от ЗСПЗЗ в тригодишен срок.

ІV.За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал. 4 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

V. Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

VІ.Настоящата заповед, да се обяви в сградата на кметство с.Сираково, общ.Борован и в сградата на Общинска служба по земеделие – Бяла Слатина. Същата да се публикува на интернет-страниците на Община Борован и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца.

VІІ. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването пред Районен съд –гр.Бяла Слатина.
Обжалването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ не спира изпълнението й.

VІІІ. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина.

Приложенията към настоящата заповед са на разположение на всички заинтересовани лица в Кметството на с.Сираково и Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина всеки делничен ден в рамките на работното време на съответната Администрация.


МИРОСЛАВ КОМИТСКИ
Директор на ОД ” Земеделие”
гр. Враца