Новини

Заповед № 3/ 07.01.2013г. на Областна дирекция "Земеделие" - Враца

  10.01.2013 12:58  

З А П О В Е Д

 3 / 07.01.2013 год.

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” и представен Доклад на комисията, назначена със Заповед №151/03.08.2012 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Враца

ОПРЕДЕЛЯМ: 

     І. Разпределение на масивите за ползване на землището на с. Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован, по реда и начина съгласно представеното сключено споразумение №9/30.08.2012 г. по чл.37в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2012/2013 г.(Приложение 1 неразделна част от настоящата заповед).

ІІ. Към определените масиви за ползване се разпределят и имотите, определени с чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, за които няма сключени договори и подадени декларации от собствениците по реда и начина, определен в представеното споразумение №9/30.08.2012 г. за  землището на с. Борован, общ.Борован.

ІІІ. Ползвателите на земеделски земи, които се ползват от Заповедта по чл.37в, ал.4 за имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /бели петна/,  по силата на чл.72, ал.1 от Правилника по прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)  следва да внесат по Банковата сметка за чужди средства на Община Борован, дължимото рентно плащане за стопанската 2012/2013 г., сума в размер на 20.00 лв. (двадесет лева) за дка, съгласно Протокол от 06.01.2012 г. на ОД ”Земеделие” за определяне на средно рентно плащане за землищата в общините на Област Враца.

Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на правоимащите лица въз основа на заповедта на Директора на Областна дирекция "Земеделие" по  37в , ал. 4  от ЗСПЗЗ в тригодишен срок.

ІV. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.37в, ал. 3, т. 2  от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал. 4 от ЗСПЗЗ, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

V. Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

VІ. Настоящата заповед да се обяви в сградата на кметство - с.Борован, общ.Борован и в сградата на Общинска служба по земеделие – Бяла Слатина. Същата да се публикува на интернет-страниците на Община Борован и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца.

VІІ. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от обявяването й пред Районен съд –гр.Бяла Слатина.  

Обжалването на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ не спира изпълнението й.

VІІІ. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началника на Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина. 

Приложенията към настоящата заповед са на разположение на всички заинтересовани лица в Кметството на с.Борован и Общинска служба по земеделие – гр.Бяла Слатина всеки делничен ден в рамките на работното време на съответната Администрация.

 

МИРОСЛАВ КОМИТСКИ

Директор на Областна дирекция “Земеделие”- Враца