Новини

Покана за пресконференция по проект" Ефективни политики на партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован”

  29.05.2014 14:27  


П О К А Н А  

Уважаеми граждани, представители на медии, неправителствения сектор и бизнес, колеги.
Във връзка с проект:„Ефективни политики на партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован”, който се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І. „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

и от името на община Борован

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в пресконференция,

която ще се проведе на 30 май 2014 г. от 11,00 до 12,00 часа в Музикалната зала на

Народно читалище"Цани Иванов" с. Борован

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.

От страна на община Борован проектът ще бъде представен

от кмета – г-жа Десислава Тодорова и ръководителя на проекта - Веромир Спасов Миланов


     С уважение

     Инж.Десислава Тодорова

     Кмет на Община Борован