Новини

Покана за участие в дискусионен форум по проект:„Ефективни политики на партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Б

  11.06.2014 13:09  


П О К А Н А
за участие в
                                            ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ                                             
НА ТЕМА: ВИЗИЯ И ПРИОРТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.
Уважаеми граждани, представители на медии, неправителствения сектор и бизнес, колеги.
Във връзка с проект:„Ефективни политики на партньорство през следващия програмен период, в помощ на община Борован”, който се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І. „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.
и от името на община Борован
Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
НА ТЕМА: ВИЗИЯ И ПРИОРТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. която ще се проведе на 12 юни  2014 г. от 10,00 до 12,00 часа в Музикалната зала на Народно читалище"Цани Иванов" с. Борован

На форума ще бъдат представени визията и приоритетите за развитие на общината Борован за периода 2014-2020г..

Дискусионния форум ще се ръководи от доцент д-р на науките Климент Найденов и екипа за управление на проекта
С уважение:
Инж.Десислава Тодорова
Кмет на Община Борован