Новини

СЪОБЩЕНИЕ

  11.02.2015 16:02  


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите през есента избори за избиране на общински съветници и кметове, Ви уведомяваме следното:

Съгласно разпоредбите на изборния кодекс списъците за произвеждане на изборите се съставят по населени места, съобразно постановения адрес на лицата и се отпечатват от Национална база данни/ НБД/“Население“.В разпоредбата на чл.396, ал.1от ИК е регламентирано, че право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани,който са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. Съгласно § 1,т.4 от Допълнителните разпоредби на ИК , „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място „ по смисъла на чл.396 е :

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство:

б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни община или кметства на територията на Република България :

към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите,като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в изборните списъци .

Предвид цитираните разпоредби, лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията лица по §1,т.4 от Допълните разпоредби на ИК .

Съгласно чл.4, ал.3 от Закона за гражданската регистрация , кметовете на общините са отговорни за гражданската регистрация на територията на общината .

Предвид изложеното, и с оглед изготвяне и отпечатване на избирателни списъци съобразно разпоредбите на ИК, моля да бъдат предприети действия за проверка актуалността настоящия адреси на лицата (с постоянен адрес във Вашата община/район), когато същите са в чужбина.

Като се има предвид особено важното значение на актуалността на настоящите адреси за предстоящите избори за избиране на кметове и общински съветници и в изпълнение на чл.104 от Закона за гражданската регистрация, а именно осигуряване на точност на данните в гражданската регистрация, разчитам на акуратното и стриктно отношение на служителите по гражданска регистрация във Вашата община /район/по отношение на проверката на данните на лицата и техния настоящ адрес в чужбина.

Погрешно въведени данни отстраняват съгласно утвърдената технология за работа с Наредба № РД-02-02-9 от 21 май 2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН
ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА