Новини

Съобщение до собствениците на пасищни селскостопански животни

  06.03.2015 15:56  

На вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни

 


На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), общинска администрация – Борован приема заявления  за ползване на пасища от собствениците на пасищни селскостопански животни, в срок до 10 март 2015 година. Към заявлението се прилагат:

• Копие от документ за самоличност за физическите лица;

• Копие от документ за самоличност или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличен търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

• Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

• Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните;

• Декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс за липса на данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

Образци на утвърдените от Министъра на земеделието и храните заявления за ползване на пасища са публикувани на Интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие” гр. Враца .