Новини

Обява за обществено обсъждане на " Доклад за въздействието върху околната среда с всички приложения към него:" Изграждане на национално хр

  16.03.2015 09:30  
Обява за обществено обсъждане на " Доклад за въздействието върху  околната среда с всички приложения към него:" Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци "

Тетрадка за становища, мнения и предложения по ДОВОС на инвестиционно предложение: "Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци" се намира сградата на Община Борован - Техническа служба

Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички приложения към него в т.ч Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/, са обществено достъпни на интернет страницата на ДП РАО - www.dprao.bg