Новини

Още един проект е одобрен на административно ниво по програма за Трансгранично сътрудничество на Община Борован

  28.04.2016 09:11  

Още един проект на Община Борован е одобрен на  административно ниво. Проектът е по  Програма за Трансгранично сътрудничество по Интеррг-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. с наименование  на проекта: „Development of sustainable tourism in Borovan and Visok cross-border area“ в превод  “Развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион Борован – Висок“,

По приоритетна ос 1:  Устойчив туризъм

Със специфична цел: 1.2 Трансграничен туристически продукт

С водещ партньор по проекта: Община Борован и партньор от страна на Сръбската страна Неправителствената  организация „ АММА“  (Ama - Centar za negu čoveka i prirode) в проекта се предвиждат  следните дейности:

          Идентифициране на природните и етно-културните ресурси на региона и разработване на съвместни туристически продукти

          Разработване на обща интернет платформа за туристическия потенциал на транс-граничния регион, включваща 3D заснемане на туристическите обекти, обща информационна кампания за популяризиране на региона

          Обучения свързани с подобряване на осведомеността на обществеността в транс-граничния регион относно потенциала за развитие на региона в областта на туризма на базата на идентифицираните ресурси.