Новини

Нов социален проект стартира в Община Борован

  12.05.2016 11:33  

На 11.05.2016г. бе подписан договор от инж.Десислава Тодорова Кмет на Община Борован между Община Борован и Министерство на труда и социалната политика.  Договорът е по проект BG05М9ОР001-2.002-0249 „Право на независим живот“ към Оперативна програма – „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.приоритетна ос 2“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“Процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ за изпълнение на проект BG05М9ОР001-2.002 „Право на независим живот“. Проектът се финансира от Оперативната програма и е на стойност 499 849,00 лева.- безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз.

Основните дейности залегнали в проектното предложение са:

·         Сформиране на екип за организация и управление на проекта

·         Информация и публичност

·         Обзавеждане на оборудване на Центъра за почасови грижи

·         Набиране на персонал за работа в Центъра за почасово предоставяне на интегрирани социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

·         Подбор на потребители за социалните услуги „личен асистент“ и домашен помощник, оценка на потребностите и класиране за предоставяне на интегрирани социални услуги по проекта.

·         Обучения на доставчиците, които ще предоставят услугите личен асистент и домашен помощник

·         Предоставяне на интегрирани социални услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение, въз основа на индивидуална социална оценка, чрез центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда-

·         Предоставяне на психическа подкрепа, социално консултиране, супервизия на  персонала, мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на социалните услуги според тяхната  потребност

Лица които ще бъдат включени, като потребители са: Лица с увреждания и лица  над 65 години, в невъзможност за самообслужване.

Продължителност на проекта – 20 месеца след подписване на договор за финансиране.

От социалната услуга по проекта ще се възползват -110 потребители, които ще се  обгрижват от 50 домашни помощници на 5 часов работен ден и 10 лични асистенти на 4 часов работен ден.