Новини

Инвестиционно предложение по чл. 4, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС

  13.09.2016 14:33  
Инвестиционно предложение по проект „Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“– с.Борован, ул. Иван Вазов (от от. 380 до път VRC 1015,дължина 1000м) и път Добролево – Сираково (път VRC 1016, дължина 1400м) “, с.Малорад – от моста за Рогозен до граница Малорад – Рогозен (ул. Георги Димитров / от
ос 72 до ос 259/; извън регулация / от ос 259 до границата с Рогозен/); с. Сираково (извън
регулация – /от границата с Рогозен до ос 48/; ул. “Ерменко“– /от ос 48 до ос 63/; ул.
„Иван Вазов“–/ от ос 63 до ос 60/; ул. „Георги Димитров“–/ от ос 48 до ос 63/); с.
Нивянин /за Буковец/ (ул. „Димитър Илиев“–/ от ос 37 до ос 112/; ул. „Иван Нивянин –/ от
ос 112 до ос 123/; ул. „Максим Горки“– /от ос 123 до ос 130/); с. Нивянин / за Соколаре/
(ул. Лазар Петров – /от ос 37 до ос 83/; ул. „Иван Нивянин – /от ос 83 до ос 76/; ул. „Иван
Нивянин“–/ от ос 76 до ос 70/; ул. „Иван Нивянин“– /от ос 70 до ос 69/)“ и
„Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“– с.Борован, ул. П. Славейков - от
о.т. 170 до о.т. 18,, ул. П. Евтимий (от о.т. 211 до о.т. 19) и с.Малорад, ул. „Гаврил
Генов”; ул. „Вела Пеева (от ос 127 до ос 123); ул. „Вела Пеева“(от ос 123 до ос 208); с.
Добролево - ул. Вестителя (от о.т. 210 до о.т. 182), ул. Здравец (от о.т. 196 до о.т. 194),
ул. Веслец (от о.т. 213 до о.т. 180), ул. Дружба (от о.т. 180 – о.т.186 – о.т.147 – о.т.12),
ул. Благой Манов (от о.т. 213 – о.т.1 – о.т.14 – о.т.68 – о.т.49)” за кандидатстване за
финансиране съгласно условията на програмата за развитие на селските райони 2014-2020
г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2
„Инвестиции в подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура”.