Новини

Регионална програма за обучение и заетост стартира в Община Борован

  18.10.2016 14:23  

В средата на месец октомври 2016 година, в Община Борован  стартира   "Регионална програма за обучение и заетост“, чрез която ще се  създадат  условия за подобряване на достъпа до заетост на лица от уязвимите групи, регистрирани в Бюрото по труда. Целевите групи, който обхваща програмата са :

·        Безработни младежи до 29 годишна възраст

      Безработни лица над 50 годишна възраст

·        Продължително безработни лица

·        Лица с ниска  степен на образование и квалификация

 
По програмата са  включени  общо 10 безработни лица отговарящи на условията, като общият бюджет е  29 040,00 лева. С  безработните  лица  са  сключени   трудови  договори ,  който влиза в сила от 17.10.2016г.  с продължителност пет  месеца и половина  до 31.03.2017г.  на  8 часов работен ден, с длъжност „общ работник. Основното  месечно  възнаграждение се равнява на минималната работна заплата за страната.

Чрез настоящата програма  се цели да се  предостави  възможност на наетите лица да се реализират на пазара на труда и да възобновят или придобият трудови  навици, така че след приключване на програмата да имат  нужната мотивация  и чувство за  стабилност  на пазара на труда .