Новини

Опровержение от инж.Десислава Тодорова кмет на община Борован, по отношение публични изяви на кметът на Община Хайредин по местни и национални медии, относно състоянието на язовири на община Борован.

  14.03.2018 13:52  

От направеното изявление на г-н Алексиев, обикновения читател остава с впечатление, че причина за бедственото положение създало се около яз. Рогозен I произлиза от това, че язовирите "Гарвански геран" и "Езерска падина" преливат. Това  не отговаря на истината и подвежда читателя за действителната причина за ситуацията около яз. Рогозен I. Двата цитирани язовира се намират във водосборната област на яз. Рогозен I. Ако приемем „нулевото решение“ двата язовира са ликвидирани и не съществуват ситуацията с яз. РогозенI  щеше да бъде още по тежка предвид това, че със своята ретензионна способност тези  два язовира намаляват върха на високата вълна, която се явява при язовир Рогозен I.

Длъжна  съм да отбележа, че като кмет на община Борован винаги съм била за координиране на действията по експлоатацията, не само на двата язовира, но и останалите 10 язовира които се намират на територията на община Борован и се намират във водосборната област на яз. Бързина, който язовир също се намира в критично състояние.

До прииждане на високата вълна от интензивното снеготопене тази пролет, двата язовира бяха контролирано изпускани до достигане на най - ниска възможна Кота на Водното ниво. Със своя свободен обем, те поеха част от обема на високата вълна и повлияха положително на критичната ситуация създала се около язовир Рогозен I.

Във всичките си действия по експлоатация на язовирите на територията на община Борован сме се стремили да бъдем в постоянна координация с община Хайредин и това публично изразено мнение на г-н Алексиев, внушава вина на кмета на община Борован, че със своите действия е причина за създалата се критична обстановка на язовирна стена Рогозен I. След преодоляване на критичната ситуация около яз. Рогозен I, в което не се съмняваме, че ще се случи в близките дни ние пак ще продължим да работим в синхрон при експлоатацията на язовирите на територията на двете съседни общини и ще разчитаме на съвместните си действия по контролираното изпускане на води от язовирите общинска собственост.

Разчитаме в бъдеще да не се обвиняваме  взаимно а да си помагаме в действията си срещу природните бедствия, за осигуряване на живота, здравето и сигурността на населението, жители на двете  общини.

Що се отнася до информация публикуван във вестник ЗОВ, относно липсата на координация  и специалист „Отбранително мобилизационна подготовка“ /ОМП/, държа да информирам, че лицето Калин Костовски сам подаде  молба за напускане на 24.07.2017г., в следствие на което  обявявам  два  пъти конкурс, на който всички кандидати явили се не успяват да покрият необходимият минимум според изискванията за длъжността , но държа да   отбележа : това,  че нямаме назначен служител  на длъжност ОМП не значи, че проявяваме безхаберие  по отношение на язовирите. Със заповед № 304/ 27.09.2017 г. е вменено на  Кмета на село Малорад и служители от общинска администрация да следят 24 часа в денонощието  яз.Езерска падина и яз. Гарвански геран. Със заповед № 28/09.02.2018г., през месец февруари се проведе технически експертен съвет за състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях за яз. яз.Езерска падина и яз. Гарвански геран, съответно има изготвен протокол за конкретните два язовира, който протокол е изпратен в ДАМТН, ГД“ПБЗН“, Областен управител  на област Враца и Басейнова  дирекция Дунавски регион през месец март.  Със заповед № 53/06.03.2018г. е вменено на служители от общината и кметовете на всички села да следят и наблюдават язовирите и речните корита  на територията на общината. На 16.03.2018 година, екип от служители на община Борован, ще бъдат обучени в основните принципи на безопасна и техническа експлоатация на язовирните стени. Относно предупреждение и бюлетини, касаещи хидрометереологичните прогнози на БАН, вследствие на валежи от дъжд и  продължаващо интензивно снеготопене и  очакване на повишение нивата на водните басейни отново е проведен експертен съвет на 06.03.2018г. от служители от общинска администрация и кметове по населени места, относно предприемане на превантивни мерки за което с писмени доклади от 12.03.2018г. всички кметове и служители на общината ме информираха.   Денонощно има отговорни лица,  които наблюдават ситуацията и докладват за  положението. Назначена е и комисия със заповед № 59/12.03.2018 на кмета, която комисия да извърши проверка на място на язовирите публична общинска собственост на територията на Община Борован с конкретни задачи, чиято проверка да се осъществи от 13.03.2018г до 27.03.2018г включително,  относно  техническо и експлоатационно състояние на всеки един язовир, като ми предоставят  доклад на 28.03.2018г. Не смятам, че липсва комуникация между служители на общината и инспекторите от ДАМТН, служители от Община Хайредин и Областна администрация Враца. През януари 2018 година с приемане на бюджет на община Борован, от капиталови разходи на общината сме осигурили 130 хил. лева и  е предвиден Основен ремонт на изпускателната система на язовирите Езерска падина и Гарвански геран. Освен това община Борован има готовност с два работни  проекта по ЗУТ  за реконструкция и ремонт на язовирните стени и съоръженията  към тях. Предстои осигуряване на финансиране чрез МОСВ и ОП“ Околна среда“ 2014-2020.  

Уважаеми дами и господа, несериозно и безотговорно е да коментирате неща,  които не са проверени и да публикувате информация, която е недостоверна. Разбирам желанието на много хора да се оправдаят с някой друг, но моля преди да се правят публични изяви в публичното пространство да се проверява  достоверността на информацията.

 

С уважение:

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА.

Кмет на община Борован