Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  15.05.2019 13:43  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на  растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство  с. Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари , че :

      В  периода от 17.05. 2019 год. до 24 . 05. 2019 год .  от  9.00 часа  до 21.00 часа , ЗП „ ХРИСТО  ЦЕНОВ „  с. Малорад  ще  проведе  растителнозащитни  мероприятия  с наземна  техника  на  култура  „ ЦАРЕВИЦА „  с продукт за  растителна защита Хербицид „ ЛОТОС „  - 125  мл / дка и  „ ПИК  „ -1.5 гр./ дка с карантинен  срок  не  се  налага на  терени  граничещи с земли-щето  на с. Малорад , както следва :

 

1.  Местността  „ ТАШОВА  ПАДИНА   „ – 90  дка дата на  третиране 17.05.2019 год.  

 

2. Местността  „ БИЛОТО „ – 40 дка  дата  на  третиране   17.05.2019 год .

 

 

    Съгласно  получено  уведомително  писмо  с вх. № 19 / 15.05.2019 год. в Кметство  с. Малорад.

 

    ДА  СЕ  ВЗЕМАТ  МЕРКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ХОРА ,  ЖИВОТНИ  И  ПЧЕЛНИ  СЕМЕЙСТВА !

 

 

 

Цено  Цоловски

Кмет  на  кметство  с. Малорад