Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  17.05.2019 15:03  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

         Съгласно разпоредбата на чл.8,ал.2 от Наредба 13 от 26 август 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности, кметство с. Сираково  уведомява населението и всички пчелари,че:

         В периода от 20.05.2019г.до 31.05.2019г. от 09:00 часа до 20:00 часа, ЗП „ Евгений Доновски “ с. Сираково , ул. „ Петко Р. Славейков“ № 17   ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на култура  „царевица“ с продукт за растителна защита „Стратос ултра “, „Дикопур „ – 200 мл./дка карантинен срок няма на терени в землището на с. Сираково ,както следва:

 

1/ „25 масив “                -  45 дка

 

Съгласно получено уведомително писмо с вх.№ 124/ 17.05.2019 г.в кметство с. Сираково.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ХОРА,ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА!

 

 

 

 

 

17.05.2019г.                                           кмет на с. Сираково

с. Сираково                                             Гриша Георгиев