Новини

С БЮДЖЕТ НАД 6 МИЛИОНА ЩЕ РАЗПОЛАГА ОБЩИНА БОРОВАН

  14.02.2020 08:54  
С БЮДЖЕТ НАД 6 МИЛИОНА ЩЕ РАЗПОЛАГА ОБЩИНА БОРОВАН

На извънредно заседание провело се на 10 февруари беше обсъден и приет Бюджет 2020 на Община Борован. От 13 съветници с 8 „за“ и 5 „въздържали“ бюджетът беше приет. На провелото се заседание беше гласувано още „Общинска стратегия за управление на общинската собственост 2020 – 2023г, както и годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Борован. В своето изложение инж.Десислава Тодорова наблегна на следната информация:
„През 2020 община Борован ще стартира бюджетната година разполагайки със парични средства, подсигурени чрез държавната субсидия в размер на 4 605 660 лева, видно от чл.50, от ЗДБРБ за 2020г., както и от събрани собствени приходи – данъчни и неданъчни с планиран общ размер 545 000 лева.,финансирането на местните дейности са подпомогнати от Държавният бюджет чрез общата изравнителна субсидия, чиито размер за 2020г. е 707 600 лева., или общо първоначален план на бюджета: 6 083 791лева. Освен това елементи на приходната част на бюджета са и преходните остатъци от предходната 2019г., чиито общ размер възлиза на 881 882 лева, както и възстановяване на средства от проекти по Оперативни програми в размер на 51 249 лева.
В следствие на сравнителен анализ на приходната част на бюджета се установи, че размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за 2020г.е 3 529 460 лева, а за 2019т. е 3 198 267 лева, или с 331 193 лева в повече. Размера на общата изравнителна субсидия за 2020г. е 707 600 лева, а за 2019г. е била 656 200 лева, или с 51 400 лева в повече.Размера на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020г. е 300 400 лева, спрямо 252 300 лева за 2019г., или с 48 100 лева в повече.Увеличението на приходната част на бюджета, произхождаща от взаимоотношенията на Общината с Централният бюджет са в унисон със съответните увеличения,касаещи делегираните държавни дейности, както и основните икономически параметри, влияещи пряко върху издръжката им.
Приоритет за 2020 са повишаване качеството на образованието, социалните дейности, здравеопазването и подобряване на инфраструктурата на територията на общината.
Основни дейности залегнали в Бюджет 2020 гадина са : Ремонт и рехабилитация на улична мрежа, финализиране на дейности по изработване на общ устройствен план, ремонти дейности в училища и детски градини, изпълнение на проектите – „Реконструкция и рехабилитация на общинска четвъртокласна пътна мрежа“ и „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата Добролево, Сираково, Малорад и Нивянин в община Борован – финансирани по Програма за развитите на селските райони към Държавен фонд земеделие, както и изграждане на система за видео наблюдение на територията на цялата община.