Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  16.03.2020 07:26  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на  растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство  с. Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари , че :

На  17.03.2020 год.. от  21.00 часа до 23.00 часа  ПРО ЛЕНД ООД   с адрес гр. Плевен  ул. Шипка 19 ще  проведе  растителнозащитни  мероприятия  с наземна  техника  на   „ ПЛОЩИ  ПРЕДИ  СЕИТБА  НА  СЛЪНЧОГЛЕД „  с продукт за  растителна защита с  „ НАСА 360  СЛ  „  –  600 мл / дка 

  с карантинен  срок  не  се  налага на  терени  граничещи с землището  на с. Малорад , както следва :

1. Масив 46810-285-6-1-303     –  700 дка дата на  третиране 17.03.2020 год.

2. Масив 46810-206-1-1-312     – 700 дка дата на  третиране 17.03.2020 год

3. Масив  46810- 316-1-1-215   –  600 дка дата на  третиране 17.03.2020 год

4. Масив 46810-601-1-1-317     -  200дка дата  на  третиране  17.03.2020 год.

Съгласно  получено  уведомително  писмо  с вх. № 4  / 16 .03 .2020 год. в Кметство  с. Малорад.

    ДА  СЕ  ВЗЕМАТ  МЕРКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ХОРА ,  ЖИВОТНИ  И  ПЧЕЛНИ  СЕМЕЙСТВА !

Иво Иванов

Кмет  на  кметство  с. Малорад