Новини

Съобщение за опазване на пчели и пчелни семейства

  19.03.2020 07:29  

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2  от Наредба 13 от  26 август 2016 година за мерките за  опазването на пчелите  и  пчелните семейства от отравяне  и начините  за  провеждане на  растителнозащитни , дезинфекциозни и дезинсекционни дейности , кметство  с. Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари , че :

В  периода от 20.03.2020 год. до 22.03.2020 год. от  17.00 часа до 20 часа  , ЗП Петър  Цветанов  Петров  с адрес с. Малорад  обл. Враца ще  проведе  растителнозащитни  мероприятия  с наземна  техника  на  култура  „ ПШЕНИЦА „  с продукт за  растителна защита с  „ ФСТРИН  „  – 10 мл / дка  -листни  въшки ФОКСТРОЛ. 100 мл / дка, ОМИЕРА -100 мл / дка- широколистни плевелии , ИМПАКТ и АЗАКА – 50 мл / дка – гъбни патогени

  с карантинен  срок  не  се  налага на  терени  граничещи с землището  на с. Малорад , както следва :

1. Масив  „ НАЙДЕНОВИ  ЛОКВИ   „ – 450 дка дата на  третиране 20.03.2020 год.

2. Масив  „ СТОЯНОВОТО ДЪРВО   „ – 150 дка дата на  третиране 21.03.2020 год

3. Масив  „ ЯЗОВИР ВТОРИ ДВОР„ – 400 дка дата на  третиране 22.03.2020 год

 Съгласно  получено  уведомително  писмо  с вх. № 3 / 16 .03 .2020 год. в Кметство  с. Малорад.

 ДА  СЕ  ВЗЕМАТ  МЕРКИ  ЗА  ОПАЗВАНЕ  НА  ХОРА ,  ЖИВОТНИ  И  ПЧЕЛНИ  СЕМЕЙСТВА !

Иво Иванов

Кмет  на  кметство  с. Малорад