Новини

Обява във връзка стартирала Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

  30.03.2020 09:10  

Във връзка със създалата се обстановка в следствие на обявената пандемия  и борба с COVID19 на територията на Общините Криводол и Борован стартира Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”

По настоящата процедура могат да кандидатстват:

За  „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ“ :

  • Лица в трудоспособна възраст отговарящи на следните изисквания:

безработни лица в трудоспособна възраст без да са  добили право на  професионална пенсия или каквото и да е била друга пенсия за ранно пенсиониране по реда на чл.68 от КСО с добро психическо и физическо здраве и неосъждани.

При подаване на заявление за кандидатстване се прилагат следните документи:

  • Копие на лична карта
  • Автобиография (европейски стандарт  CV)

Срок за подаване на заявление за кандидатите е до  15.00 часа на 31.03.20220г.

Заявления и документи могат да се подават и онлайн на е-mail : ob_borovan@abv.bg

Заявление за домашен помощник

За ПОТРЕБИТЕЛИ  НА  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАЩНА СРЕДА  

могат да кандидатстват:

  • възрастни лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване,
  • хора с увреждания и техните семейства,
  • възрастни в риск,
  • лица под карантина,
  • самотни родители с деца до 12г.

Заявления и документи могат да се подават и онлайн на е-mail : ob_borovan@abv.bg или чрез заявка по телефон : 0896709638

Заявление за потребител

Допълнителна информация по проекта може да получите на телефон: 0896709638

Ани Искренова – Диспечер на услугата в община Борован