Новини

Община Борован стартира с нов проект за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Борован

  24.09.2020 09:45  
Община Борован стартира с нов проект за реконструкция и рехабилитация  на улици на територията на Община Борован

Днес кмета на община Борован,  инж.Десислава Тодорова подписа договор за реконструкция и  рехабилитация  на улици на територията на община Борован в двете населени места- селата Борован и Малорад. Осигуреното финансирането е от Държавен фонд земеделие след одобрено проектно предложение с наименование „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и принадлежностите към тях в селата Борован и Малорад на община Борован“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по „Програма за развитите на селските райони 2014-2020г“.

По проекта се предвижда да се извърши реконструкция и рехабилитация на улица  "Христо Ботев" в село Борован и улица "Петър Къчев" в село Малорад.

 „За мен като кмет трети мандат е важно  да спазвам дадените от мен обещания и да превърна община Борован в удобно и красиво място за живеене !“ – сподели инж. Десислава Тодорова

С новия проект  общината продължава изпълнението на своята инвестиционна програма, като своевременно неспира  търсене на възможности за кандидатстване и осигуряване на финансиране.