Изх. № 672/19.06.2012 г.

ДО
АСТОН СЕРВИЗ ООД
представлявано от УПРАВИТЕЛЯ
ГЕОРГИ ХАРАЧЕРЕВ
адрес и седалище на фирмата:
гр. София , бул. Рожен № 9

 

П О К А Н А
За участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 234 /19.06.2012 год. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Сметоизвозване и транспортиране на битови отпадъци до депото за твърди битови отпадъци (160 броя контейнери тип „Бобър” разположени на територията на община Борован) при кратност на сметоизвозването: 4 пъти месечно/седмично.

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.06. 2012 год. от 10.00 часа в Административна сграда на Община – Борован.
Моля, да представите :
1. Доказателства за финансови и икономически възможности (Реализиран оборот от дейността общо за последните З години /2009, 2010 и 2011 год.)
2. Доказателства за технически възможност и квалификация.
- Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите.
- Препоръки за добро изпълнение на договорите от предишни Възложители;
- Декларация за наличните лица, ангажирани по трудов договор за 2011 година и 2012 год.всяка от посочените години - 2006, 2007, 2008 и 2009 год.
- Кратка анотация/кратко представяне за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката.

Изисквания за изпълнение на поръчката: Сметоизвозване и транспортиране на битови отпадъци до депото за твърди битови отпадъци (160 броя контейнери тип „Бобър” разположени на територията на община Борован) при кратност на сметоизвозването: 4 пъти месечно/седмично.

Дата на изпращане на поканата: 20.06.2012 год.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /П/
/инж.Десислава Тодорова – кмет на Община Борован/