Изх. № 671/19.06.2012г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 234/19.06.2012 год.


На основание чл.90, ал.1, т.4 вр. чл.14, ал.1, т.2 от Закон за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28 от 06.04.2004 год., посл.изм. ДВ, бр.33 от 27.04.2012 год.) и във връзка с чл.8, ал.1 вр. чл.7, т.1 от ЗОП,

ОТКРИВАМ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ,
 

С предмет: Сметоизвозване и транспортиране на битови отпадъци до депото за твърди битови отпадъци (160 броя контейнери тип „Бобър” разположени на територията на община Борован) при кратност на сметоизвозването: 4 пъти месечно .

1. Мотиви за избор на процедурата: Услугата се възлага по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП поради възникването на събитие от извънреден характер (повреждане на сметоизвозващите машини, собственост на Община Борован и невъзможност в кратки срокове, по независещи от възложителя причини, да бъдат отстранени повредите). (Докладна № 1384/23.04.2012 год. на Зам.кмета на Община Борован). Неизвършването своевременно на сметосъбиране и сметоизвозване от населените места на територията на Община Борован може непосредствено да застраши здравето и живота на хората. Поради възникването на събитието от извънреден характер не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. Услугата, предмет на настоящата процедура, ще се извършва от изпълнителя да привеждане на собствените машини на Община Борован в изправност, но не по-късно от края на 2012 година.

2. Лица, до които да се изпрати поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП:
АСТОН СЕРВИЗ ООД , със седалище и адрес на управление : гр. София , бул. Рожен № 9, БУЛСТАТ – 117591612, представлявана от Георги Александров Харачерев - Управител/
3. С настоящето решение одобрявам ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН: /П/
                                            /инж.Десислава Тодорова/