Административен капацитет 2013 г.

Покана за пресконференция

  15.08.2013 10:28  

Във връзка с проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса”, който се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. и от името на община Борован

Имаме удоволствието да ви поканим да участвате в пресконференция,

която ще се проведе на 22  август 2013 г. от 10:00 до 11:00 часа в Музикалната зала на Община Борован!

 На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.

От страна на община Борован проектът ще бъде представен от кмета – г-жа Десислава Тодорова и ръководителя на проекта – Силвия Катанска

Моля да попълните приложения формуляр за участие, с който ще потвърдите Вашето или на Ваши представители присъствие на събитието. Формулярът изпращайте най-късно до 21.08.2013 г. по пощата, на факс 09147/ 9200 или на e-mail: finansi_ob@abv.bg

Формуляр за участие може да изтеглите от тук.