Административен капацитет 2013 г.

Обучение по по модул ПР-16 „Управление на отпадъците. Европейски норми и практики“

  10.10.2013 10:41  

На 10.10.2013 в гр. София, се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ПР-16 „Управление на отпадъците. Европейски норми и практики“. Обучението се реализира от Института по публична администрация.
Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха Десислав Димитров – еколог и венелин Цветковски – технически изпълнител ТСУ

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта