Административен капацитет 2013 г.

Обучение по модул ФС-8 „Устройство на територията- политика и управление“.

  18.10.2013 10:50  

На 17.10.2013 и 18.10.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ФС-8 „Устройство на територията- политика и управление“.
Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха инж. Калинка Петкова – Директор на Дирекция и Венелин Цветковски – технически изпълнител в ТСУ

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта