Административен капацитет 2013 г.

Обучениe по модул ИТО - 9 „Електронни таблици с МS EXCEL /напреднали/“.

  17.01.2014 10:54  

На 16 и 17.01. 2014 г. в Учебна зала на Института по публична администрация в София се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ИТО - 9 „Електронни таблици с МS EXCEL /напреднали/“.

Обучението е по Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

В обучението участваха Димитрина Кузманова – Старши експерт „Счетоводство“, Галя Бандоловска – Счетоводител – касиер и Наталия Генчовска – Главен специалист „Национални програми и проекти“

Материали от проведеното обучение / презентация и снимки/ са поместени на сайта на Община Борован в рубриката на проекта.


От Екипа за управление на проекта